Høring - forvaltning av bever i Gjerstad kommune

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2. Følgende forslag til forskrift om forvaltning av bever i Gjerstad kommune legges ut til høring med svarfrist 24. august 2017.

Miljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever. I forskriftens § 3 pålegges kommunene å fastsette lokal forskrift i samsvar med målsetting vedtatt iht. § 2.

Grunnet fravær i en periode for undertegnede, samt liten tid igjen fram mot jaktstart for bever (1. oktober), er det satt opp en relativt kort høringsfrist. For de fleste av dere er saken uansett godt kjent.

Det foreslås følgende målsetting for forvaltning av bever i Gjerstad kommune;

“Beverforvaltningen i Gjerstad skal gjennomføres slik at en har en sunn og levedyktig bestand som grunnlag for naturopplevelser og jakt-/fangstutøvelse. Det skal også tillegges vekt at beveren med sin bygging av demninger er en “vassdragsregulant” med stor betydning for det biologiske mangfoldet. Samtidig må bestandsstørrelsen balanseres slik at skadene beveren kan påføre eiendom holdes på et akseptabelt nivå.

Forvaltningen skal legge til rette for et forsvarlig uttak der jakttrykket blir variert og mest rettet mot de områdene der beveren gjør skade. Samtidig bør beveren beskattes tilstrekkelig i hovedvassdragene til at en unngår at to-åringene utelukkende må etablere seg i nye områder utenfor hovedvassdragene, med det skadepotensialet det medfører. Det er følgelig et mål at beverbestanden i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt/fangst, slik at skadefellingsforskriften i minst mulig grad kommer til anvendelse.”

Følgende forslag til forskrift om forvaltning av bever i Gjerstad kommune sendes/legges på høring;

“§ 1. Det er adgang til jakt/fangst av bever på alle eiendommer som er knyttet til et vald for hjortevilt i Gjerstad kommune, innenfor jakttida for arten fastsatt i forskrift om jakt- og fangsttider.

§ 2. Beverjakta er kvotefri for alle hjorteviltvald med areal over 10.000 dekar. Godkjente hjorteviltvald med areal under 10.000 dekar får årlig tildelt kvote. Slik kvote skal fastsettes av kommunen innen 15. juni det enkelte år.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks.”

Saksframlegget kan lastes ned her (PDF, 127 kB).

Forskriftsforslaget skal etter høringsfristen behandles av formannskapet og kommunestyret som endelig fastsetter forskriften.

Eventuelle innspill til forskriftsforslaget sendes pr. epost til postmottak@gjerstad.kommune.no eller pr. brevpost til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 24. august 2017.

 

Følgende høringsinstanser har fått tilsendt direkte:

Gjerstad viltlag v/ leder Kjell Trygve Grunnsvoll

Gjerstad JFF,  v/ leder Kjell Trygve Grunnsvoll

Gjerstad skogeierlag v/ leder Odvar Eikeland

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/ viltforvalter Per Ketil Omholt

Aust-Agder fylkeskommune v/ viltansvarlig Hans Fløystad

Åmli kommune v/ skogbruksrådgjevar Olav Vehus

Tvedestrand kommune v/ landbruksrådgiver Hans Magnus Sætra

 

 

Bever - Klikk for stort bilde

Sist endret 03.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frode Lindland

Skogbruksjef
Telefon :37 11 97 73
Mobil :945 14 862
E-post :frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Frode Lindland
Login for redigering Login for redigering