Eldrerådet

Eldreråd er et lovpålagt utvalg som alle kommuner og fylkeskommuner skal ha. Eldreråda har vært i virksomhet siden 1992. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre.

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre.

Det er den enkelte kommune som avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. I Gjerstad er dette bestemt til å være 5 personer med like mange personlige varamedlemmer. Eldreråd velges for 4 år om gangen i forbindelse med ny valgperiode for kommunestyret.

3 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av pensjonistforeningen, mens 2 medlemmer m/ varamedlemmer foreslås av kommunestyret. Det er kommunestyret som foretar endelig valg.
 

Møter i eldrerådet:

Møtene i eldrerådet er stort sett åpne. Det vil si at det er anledning å komme og høre. Sakslister til møtene blir bli lagt ut på Gjerstad kommunes nettsider.
Rådet har vanligvis møter tirsdag før kommunestyremøtene - om det er aktuelle saker til behandling. Saksliste er normalt tilgjengelig ca. 1 uke før møtet. Protokoll legges ut noen dager etter at møtet er avholdt.
 

Gjerstad eldreråd:


I perioden 2015 – 2019 består Gjerstad eldreråd av følgende medlemmer:

Medlem: Personlig vararepresentant:
Arnhild Fone, leder Karen Margit Sandåker
Alf Fjeldstad, nestleder Sverre Mortensen
Edny Øybekk Turid Ausland
Randi Haugeto Eikeland Olav Vevstad
Egil Nicolay Haugland Hans Henriken


Sekretær: Kai Høgbråt

Kommunen er ansvarlig for å holde rådet med nødvendige sekretærhjelp. I Gjerstad er denne funksjonen lagt til administrasjonsenheten v/ fellestjenesten. Kai Høgbråt har vært rådets sekretær i flere år.

Det ville føre for langt å gå i detaljer om hva eldrerådet har gjort så langt. I korte trekk kan likevel nevnes: Brukerråd på Gjerstadheimen. Det har vært satt fokus på kommunale avgifter - spesielt for enslige minstepensjonister, betalingssatser for hjemmetjenester, trygghetsalarm og en rekke andre ting.
 
Alle eldreråda i østregionen samarbeider dessuten om ting som angår alle eldre. Dette har vært - og er - til stor nytte og inspirasjon i eldrerådsarbeidet.
 
Hva kan så eldre få hjelp til?

Rådet behandler ikke enkeltsaker, men alle som har noe på hjertet kan henvende seg til rådet da saker kan ha interesse for flere. Rådet har fått flere innspill til saker som rådet har tatt opp eller brakt videre til behandling. Rådsmedlemmene og sekretæren har taushetsplikt.
 
Er det noe du lurer på må du gjerne kontakte sekretæren på telefon 37 11 97 50,  e-post eller ved personlig frammøte. Du kan også kontakte rådsmedlemmene direkte.

Brukerråd ved institusjon

Eldrerådet har også funksjon som brukerråd ved institusjon (Gjerstad omsorgssenter). Besøksrunde blir gjennomført 2 ganger pr. år. Som oftest i juni og desember. Alle beboere, pårørende og ansatte ved institusjonen blir varslet om besøksrunden. Les mer om retningslinjene for brukerrådet her. (PDF, 18 kB)

Sist endret 14.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kai Høgbråt

Konsulent/arkivansvarlig
Telefon :37 11 97 50
Mobil :928 11 423
E-post :kai.hogbrat@gjerstad.kommune.no
Kai Høgbråt
Login for redigering Login for redigering