Klagenemnd

I perioden 2016 – 2019 består Gjerstad klagenemnd av følgende medlemmer:
 

Medlem: Vara:
Knut Hagelia, leder Bente K. Solheim
Randi Skorstøl Madsen, nestleder Tellev R. Presthagen
Anette Kveim  

1. Formål
Klagenemnda er opprettet etter bestemmelsene i kommunelovens § 10. Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, jfr. § 28, 2.ledd.Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der kommunestyret selv gjennom vedtak har fastlagt å være klageorgan eller der kommunestyret selv har fattet det påklagede vedtak.Unntatt er også klagesaker der klageinstansen etter særlov er lagt til andre.

2. Valg og sammensetning 
Klagenemnda velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. Kommunestyret velger selv leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 10 punkt 3. Hvis medlemmene av klagenemnda trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt medlemselv om det er valgt varamedlem. Er klagenemnden valgt etter reglene om forholdstallsvalg,skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. kommunelovens § 16.

3. Møter og vedtakførhet  
Klagenemnda skal ha møte når leder finner det påkrevd eller når minst 2 medlemmer krever det. Klagenemnda innkalles normalt med 7 dagers skriftlig varsel. Dokumentene sendes tilmedlemmer og varamedlemmer.Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende. Det skal føres møtebok og møteprotokoll. Utskrift av møteprotokoll sendes medlemmer og varamedlemmer av nemnda. I møteprotokollen skal det fremgå tid og sted for møtet, hvem som møtte og hvem som var fraværende, hvilke saker som ble behandlet samt alle fremsatte forslag, avstemninger og vedtak. 

Sist endret 22.07.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering