Midlertidig forbud mot samlinger av mer enn 5 personer utenom egen husstand som har preg av fest (opphevet 7.5.2020)

Ordfører i Gjerstad kommune har i dag 19.3.20 i medhold av hastefullmakt gitt av kommunestyret i sak 20/10 fattet følgende vedtak med begrunnelse:

«Gjerstad kommune vedtar midlertidig forbud mot samlinger av mer enn 5 personer (utenom egen husstand) som har preg av «fest». Dette for å redusere smittefaren i forbindelse med fysisk aktivitet, fysisk nærhet og eventuell annen ukritisk atferd forbundet med bruk av alkohol/rusmidler. Hjemmel for vedtaket er smittevernlovens §4-1 pkt a, og §4-1 femte ledd. Vedtak er fattet av ordfører i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret for å begrense spredning av Covid-19 .

Fester med rusbruk

Det advares samtidig også mot fester med færre antall deltakere, og all rusbruk som svekker dømmekraften. Alle oppfordres til å følge smitterådene om å avstå fra kontakt, vaske hendene grundig, og ha god hoste- og nysehygiene.

Generelle anmodninger vedrørende sosialt samvær

Gjerstad kommune anmoder innbyggerne om i størst mulig grad å utsette familieselskaper og sosialt samvær med venner. Barn og unge vil ha behov for å treffe venner, men følg Helsemyndighetenes råd om at det bør være med en eller to (faste) kamerater. »

Bakgrunn for vedtaket

Bakgrunnen for vedtaket er den aktuelle situasjonen med utbrudd av SARS-Cov-2 nasjonalt og internasjonalt, hvor WHO 11. mars 2020 erklærte pandemiutbrudd.

Helse- og omsorgsdepartementet definerte 31. januar SARS-Cov-2 som en allmennfarlig smittsom sykdom.

18. mars er det meldt om smittede i alle landets fylker, og totalt rapporterer Folkehelseinstituttet om over 1400 smittede på landsbasis. En stor gruppe av disse representerer innenlandssmitte (smittet i Norge).

Folkehelseinstituttet informerer om at det med stor sannsynlighet er langt flere smittede enn dette, siden det ved dags dato kun testes utvalgte grupper.

Nasjonalt er det vedtatt stenging av en rekke virksomheter og arrangementer for å forhindre smitte, blant annet barnehager og skoler. Til tross for dette rapporteres det om flere tilfeller av «karantenefester» i vårt distrikt, om ikke nødvendigvis i vår kommune. Dette sees på som svært uheldig med tanke på forringelse av effekten av de drastiske og inngripende nasjonale tiltakene som er innført.

Kommunelegen anbefaler vedtaket gjennomført.