Opphevet vedtak om midlertidig forbud mot samlinger av mer enn 5 personer utenom egen husstand

Ordfører i Gjerstad opphever med dette fra og med 7.5.20 tidligere vedtak av 19.3.20 om forbud mot samlinger av mer enn 5 personer (utenom egen husstand) som har preg av «fest».

Det er meget viktig at Gjerstads innbyggere fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger nasjonale retningslinjer og de begrensningene som gjelder for sosiale samlinger privat.

Hjemmel for vedtaket av 19.3.20 var smittevernlovens §4-1 pkt a, og §4-1 femte ledd, og vedtak er fattet av ordfører i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret for å begrense spredning av Covid-19 .

Begrunnelse for å oppheve forbudet fra og med 7.5.20 for Gjerstad kommune er nye retningslinjer fra nasjonalt hold som er offentliggjort i dag 7.5.20, det er ikke behov for eget vedtak for Gjerstad kommune så lenge smittesituasjonen lokalt ikke tilsier det.


Det er meget viktig at Gjerstads innbyggere fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger nasjonale retningslinjer og de begrensningene som gjelder for sosiale samlinger privat. Man må fortsatt være forsiktig for å hindre spredning av smitte ved å holde avstand og vaske hender