Kommunedelplaner

Plan- og bygningsloven § 11-1

«….Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller

virksomhetsområder.»

Om kommunedelplaner

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Kommunedelplaner kan også utarbeides for avgrensede områder. Slike arealplaner vil være juridisk bindende på samme måten som kommuneplanens arealdel. I slike tilfeller vurderes utarbeiding av områdeplan som et alternativ.

Vedtatte kommunedelplaner:

 

Oversiktsdokument iht folkehelseloven § 5

Dokumentet er utarbeidet i 2015, i forbindelse med kommunedelplan for omsorg og helse og kommunedelplan for oppvekst og utdanning. Oversiktsdokumentet skal oppdateres våren 2020.

Oversiktsdokument for Gjerstad kommune - utfordringer og muligheter i arbeidet med folkehelse (PDF, 2 MB)