Møter i kommuneplanutvalg og formannskap - 17.1.2023

Kommuneplanutvalget og formannskapet avholder møte på Frisklivssentralen på Brokelandsheia 17. januar 2023. Møtet starter kl 18.30 med befaring. 

Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 
Sak 23/3 er unntatt offentlighet, jfr.  offentlighetsloven Offl §13 og Fvl §13.1 pkt.2.
Når denne saken behandles vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovens § 11-5, pkt. b. 

Saksliste til formannskapet kan lastes ned her. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.