Møter i valgstyret, planutvalg og formannskap - 9. mai 2023

Valgstyret, planutvalget og formannskapet avholder møte tirsdag 9. mai 2023 fra kl 18:00 på Risør hotell. 
Møtet starter med orientering om velferdsteknologi. Møtene starter ca. kl 18:45. 

Saksliste til møtet i valgstyret som starter ca. kl 18:45 kan lastes ned her.
Saksliste til planutvalget kan lastes ned her. 
Saksliste til formannskapet kan lastes ned her.  
Når sak om tildeling av vernepris blir behandlet vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovas § 11-5 og off. lovas § 26.2. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.