Familiehuset

Familiehuset er koordinerende enhet med tanke på forebyggende arbeid og psykisk helse i kommunen. Hver tjeneste har egne primæroppgaver som er beskrevet i virksomhetsplaner.

Familiehusets visjon: Sammen gjør vi en forskjell.
 
Tjenester overfor barn, unge og familier er samlet i Familiehuset.

Familiehuset sikrer tverrfaglig tilbud. Enheten representerer bredde i kompetanse og tjenester som kommunen gir barn, unge og familier. Familiebegrepet inkluderer også voksne enkeltpersoner som mottar tjenester.

Vi har utviklet et verdidokument, våre verdier er PULS; pålitelige, uredd i tilnærming, løsningsfokusert og samarbeidssøkende. Verdiene preger arbeidet internt og eksternt og er retningsgivende for vårt arbeid. 

Følgende tjenester er samlokalisert i Familiehuset:

 • Helsestasjonen - og skolehelsetjeneste.
 • Jordmortjeneste.
 • Tiltak for funksjonshemmede (TFF).
 • Psykisk helsetjeneste og rustjeneste.
 • Flyktningtjenesten.

Familiehuset samarbeider tett med de to interkommunale tjenester for barn: PPT- pedagogisk psykologisk tjeneste samlet i Risør og Barneverntjenesten Øst i Agder som er lokalisert på Brokelandsheia. Krisesenteret i Arendal er Gjerstad kommune en del av, samt legevaktordningen i Arendal. Gjerstad kommune ved Familiehuset drifter Gjerstad legekontor på Brokelandsheia.


Tjenesteområder:
Familiehuset har ansvar for følgende tjenesteområder:

 •  Helsestasjon for ungdom  
 •  Fysioterapi for barn 
 •  Kontaktsenteret
 •  Legetjeneste
 •  Pasientombud
 •  IPLOS

 
Prosjekter:

 • MOT
 • Kjærlighet og Grenser

 
Mål:

 • Gi en mer helhetlig, tilgjengelig og bedre koordinert tilbud til målgruppen barn, unge og familier.
 • Sikre et godt tverrfaglig arbeid gjenom medarbeidere som er kompetente og trygge som fagpersoner.

 
Tiltak:

 • Gjennom hensiktsmessige strukturer tilrettelegge for tettere og bedre samhandling i tverrfaglige team.
 • Jobbe erfaringsbasert med fokus på analyse og tiltak.
 • Faste møteplasser med fokus på stramme former og innhold.

Kontaktinformasjon

Elfi Brit Jonassen
Enhetsleder Familiehuset
E-post
Telefon 37 11 97 62
Mobil 908 42 687

Enhetsleder med personal- og økonomiansvar i enheten. Enhetslederene deltar i rådmannens ledergruppe.