Enhet for pleie og omsorg

Gjerstad kommune har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp og bistand til personer som bor eller oppholder seg i kommunen, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven

Pleie- og omsorgstjenestene skal være preget av kvalitet, være fleksible og individuelt utmålt. Kommunens innbyggere skal være trygge på at de får nødvendige omsorgstjenester ved behov.

Enheten består av :

Institusjon
Sykehjem, korttid- og rehabilitering, avlastning, skjermet avdeling, dagtilbud for hjemmeboende og vaskeri. Kjøkken og renhold. Kjøkkenet tilbyr levering av middag for personer som mottar omsorgstjenester fra kommunen.

Hjemmetjenester
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester, BPA(brukerstyrt personlig assistent), avlastning, omsorgslønn og omsorgsboliger / hybler.

Tjenester til funksjonshemmede
Boliger med heldøgns tilsyn; Hoppehagen 10 og Hoppehagen 14-15, støttekontakt og avlastning for funksjonshemmede over 18 år

 

Kontaktinformasjon

Ellen Kveim
Enhetsleder Pleie- og omsorg
E-post
Telefon 37 11 95 09

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.