Rådmannen

Torill Neset 

Telefon 37 11 97 31
Mobil 911 89 779
E-post: torill.neset@gjerstad.kommune.no

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Kommunen vedtar kommuneplanen som oppdateres løpende ved budsjett- og økonomiplan/handlingsprogramvedtak. Planen gir overordnede føringer for rådmannens arbeid.

Kommunestyret inngår egen lederavtale med rådmannen, som gjennomgås i formannskapsmøte 2 ganger årlig.

Rådmannen er: 

  • øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) for den samlede administrasjon og tjenesteproduksjon i Gjerstad kommune
  • ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø (organisasjonsansvar)
  • ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgavene kommunen har, slik de fremgår av kommunens planer og styringsdokumenter (resultatansvar)
  • ansvarlig for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar)
  • ansvarlig for en bruker- og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester(utviklingsansvar)

Rådmannens ledergruppe:

Rådmannens ledergruppe består i tillegg til rådmann av økonomisjef og kommunens enhetsledere. Rådmannens ledergruppe utgjør kommunens strategiske ledelse. Det er viktig og nødvendig at hele organisasjonen tenker og handler helhetlig i tillegg til hver sine definerte fagansvar.

Formålet for rådmannens ledergruppe:

"Ledergruppa skal sammen og i henhold til politiske vedtak, sikre kvalitetsmessig gode tjenester for innbyggerne i Gjerstad.

I rådmannens ledergruppe er vi alle ledere i Gjerstad kommune, og bærer med dette et felles ansvar. Vi skal på en respektfull og åpen måte utfordre hverandre, og støtte hverandre i dette arbeidet. Vi jakter på nye ideer, forbedringer og muligheter."

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Rådmann
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779