Klagenemd

Klagenemnda er opprettet etter bestemmelsene i kommunelovens § 10. Klagenemnda skal være kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, jfr. § 28, 2.ledd. Dette innebærer at nemnda skal behandle alle klagesaker i kommunen, med unntak av de saker der kommunestyret selv gjennom vedtak har fastlagt å være klageorgan eller der kommunestyret selv har fattet det påklagede vedtak. Unntatt er også klagesaker der klageinstansen etter særlov er lagt til andre.

Klagenemnda velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 

Klagenemnd i Gjerstad kommune for perioden 2016 - 2019
Klagenemnd
Navn
Knut Hagelia, leder
Randi Skorstøl Madsen, nestleder
Anette Kveim