Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)

I Gjerstad kommune jobbes det mye med tidlig innsats knyttet til barn og unge, gjennom vår tverrfaglige satsing «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge». Folkehelseprogrammene BTI (bedre tverrfaglig innsats) og HBS (helsefremmende barnehager og skoler) er en del av denne satsingen.

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-modellen, er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og medvirkning/foreldreinvolvering.