BTI i Gjerstad

Gjerstad kommune har jobbet med BTI siden 2017, som en videreføring av programmet «Barn i rusfamilier» (BIR). BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og medvirkning/foreldreinvolvering.

Tidlig innsats: Her handler det både om helsefremmende og forebyggende innsats. Det skal oppdages og følge opp vansker i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Det kan være forhold i hjemmet, personlige egenskaper eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritida, som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp målgruppen.

Samordne tjenestene: Dette handler om tverrfaglig arbeid mellom tjenestene i kommunen. Man skal skape et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og brukeren. Hensikten er at tjenestene skal fremstå enhetlig overfor brukerne, uten at det skal være brudd i oppfølgingen.

Medvirkning: Brukerne og de ansatte i enhetene, må involveres i å tilpasse BTI på kommune- og tjenestenivå og i den individuelle oppfølgingen, på et tidlig tidspunkt. Dette innebærer at det skal legges til rette for at både ansatte og foreldre/brukere enkelt skal kunne komme i kontakt med aktuelle virksomheter/tjenester ved undring eller bekymring for egne eller andres barn.

Foreldreinvolvering handler om at BTI-modellen er basert på at foreldre i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem.

BTI er et handlingsforløp, som er illustrert gjennom fire nivåer fra 0 til 3, se figuren under.

   

 

 

 

 

 

 

 

Hvert nivå i figuren beskriver arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i egen enhet, og evt. tiltak i samarbeid med andre enheter. De fire nivåene skal omfatte alle oppgaver og aktiviteter som berører tidlig og tverrfaglig innsats og oppfølging av barn og unge. Brikkene i figuren over symboliserer nivåene og antall tjenester som involveres.

De ulike nivåene i figuren bindes sammen av brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne symboliserer koordineringsansvaret, og kalles i BTI sammenheng «Digital stafettlogg». Stafettloggen kan være et elektronisk arbeidsverktøy for å registrere innsatser og beslutninger som er tatt i forhold til en opprettet sak/bekymring knyttet til gravide, barn, unge og foreldre/familier. I stafettloggen skal det fremgå hvem som har ansvaret for å sikre koordineringen av og fremdrift av tiltak knyttet til den/de det er registret bekymring til. Denne «digitale stafettloggen» skal sikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Her kan også tiltak som foreldrene har ansvar for beskrives.

    

 

 

 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet en handlingsveileder; «fra bekymring til handling», og felles samtykkeskjema:

https://www.gjerstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/vi-bryr-oss-sammen-for-barn-og-unge/

Her er konkrete verktøy som hjelpemiddel og utdyping av de forskjellige trinnene i BTI-modellen.

I 2021 har vi også laget en digital handlingsveileder for BTI i Gjerstad.

I Gjerstad har vi en ressursgruppe knyttet til arbeidet rundt «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge». I denne ressursgruppa er det representanter fra alle enheter som jobber med barn og unge og/eller deres familier, med en eller flere personer. Dette er en gruppe som inkluderer både arbeidet med BTI og HBS.

Kontinuerlig innsats:

Alle enheter som jobber med barn/unge og/eller deres familier, har jevnlige, tidfestede, BTI-møter ila året, hvor det jobbes med øvingsoppgaver og caser.

Det blir sendt ut nyhetsbrev knyttet til «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge», til alle ansatte i Gjerstad kommune, to ganger i året.

Vi jobber med å innarbeide felles ledesnor; peilemerker, for alle ansatte i kommunen, i møtet med brukere.