Brukermedvirkning

Brukere representerer viktig kunnskap når kommunen skal utvikle tilbud og tjenester. Barns stemme skal bli hørt og utsatte familier skal ha innflytelse på tjenester de mottar – både på individnivå og på systemnivå. 

Individnivå

Brukermedvirkning på individnivå:

 • Innflytelse på egen behandling og oppfølging.
 • Tillit til egen behandler/tjenesteutøver og opplevelse av å bli møtt med respekt.
 • Tilstrekkelig informasjon.
 • Tilbud om opplæring i selvhjelp, mestring og nettverksetablering.
 • Pårørende har en opplevelse av å være ivaretatt.

Systemnivå 

Brukerundersøkelse

Kvalitativ spørreundersøkelse om hvordan brukerne av ulike tjenester, opplever hjelpen familien får av kommunen.

 • Brukerne er stort sett fornøyd med tjeneste de møter
 • Tilbakemeldinger om lang behandlingstid på enkelte tjenester har medført stor belastning på familien
 • Ønsker mer hjelp til å forstå lovverk, særlig ifht økonomi ved opphold
 • Økonomisk støtte har vært et blant de viktigste behovene familier og barn har
 • Foreldre som strever med økonomien, prøver å beskytte barna slik at de ikke merker dette

Erfaringene fra undersøkelsen vil bli brukt i kompetansehevingen av ansatte og ledere. Vi vil fortsette å bruke undersøkelsen i 2018, slik at vi kan få et større datagrunnlag å sammenligne resultatene med.

Brukermedvirkning i skolen

Brukermedvirkning: Hvordan vil du bli møtt

 • Foreldremøter i barneskolen og barnehagen
 • Samarbeidsutvalget i barnehagen

  Foreldrene har i grupper, eller anonymt, skrevet ned hvordan de vil bli møtt når det oppstår en vanskelig situasjon i familien, og de har behov for å dele dette med ansatte som arbeider med barnet. Svarene vil bli viktige for videre arbeid med barn som bekymrer. Her kommer en oppsummering:

Foreldre ønsker:

 • å bli møtt med forståelse, respekt og interesse for det de forteller
 • å få en følelse av at de ikke har mislykket, men gjør så godt de kan (normaliserer situasjonen)
 • at ansatte ikke er dømmende
 • ansatte setter av tid til å lytte
 • at ansatte fortsetter å spør «hvordan går det? Trenger du hjelp?»
 • at ansatte opprettholder taushetsplikten, evt. innhenter samtykke dersom nødvendig

Innspill på samarbeid, tiltak og oppfølging:

 • Lage en plan i samarbeid med foreldre, med oppfølgingsmøte/dialog om hva som skjer av endringer (positive og negative)
 • Ansatte som prater med barnet om det som er vanskelig samt samarbeider om løsninger
 • Ansatte som tåler/våger og spør når noe er vanskelig, samt tåler å høre om det som er vanskelig
 • Ansatte som viser fleksibilitet i en periode- er åpne for utradisjonelle løsninger (se hele barnet og familien)