Samarbeidsmøter - tverrfaglig

Oversikt over faste tverrfaglige samarbeidsmøter som finnes i kommunen

Ressursgruppemøter "Vi bryr oss": 8 ganger i året

Ressurstgruppa består av ansatte på tvers av enhetene som utvikler modellen og videreformidler kunnskap til alle ansatte som jobber med barn og unge. I ressursteamet sitter representanter fra barneskolen, ungdomskolen, SFO, Barnehagen, NAV, Barnevernet, PPT.

Ressursteam i skole og barnehage: 1 gang i måneden

Skole, rektor, skolehelsetjenesten, PPT og ved behov barneverntjenesten. Her kan også foresatte og barn/ungdom delta.

Skoler og barnehage kaller inn til ressursteam en gang i måneden. Til de vanlige møtene innkalles helsesøster (helsestasjon/skolehelsetjeneste) og PPT i tillegg til skolen eller barnehagens ledelse og spes ped ansvarlig. I ressursteam diskuteres saker på systemnivå og individnivå. Skal et barn snakkes om i ressursteam innhentes alltid samtykke fra foreldre. Evt kan foreldre bli med på møtet. Saker kan diskuteres anonymt hvis det er realistisk at saken forblir anonym gjennom hele drøftingen. I individsaker deltar også lærer eller ped. leder som er ansvarlig for barnet. I noen sammenhenger kan det være aktuelt å kalle inn andre tjenester til hele eller deler av møte. Dette kan for eksempel være barneverntjenesten, flyktningtjenesten etc.

Det sendes ut saksliste i forkant av møtet slik at partene kan forberede seg. Sakene drøftes og videre oppfølging koordineres. Et av oppfølgingstiltakene kan være samarbeidsmøter.

Samarbeidsmøter om enkeltbarn

Samarbeidsmøter er møter sammen med familier og hjelpere* som er involvert i familien. Det er ulikt fra sak til sak hvor mange som deltar. Ved ungdomsskolen deltar ofte ungdommen selv. Det bestemmes individuelt hvor ofte eller hvor mange møter det skal være. Hensikten med møtet er å koordinere tverrfaglig innsats. Foreldrene slipper å forklare saken til hver enkelt og teamet rundt får en mer helhetlig innsikt i hvordan barnet har det i familien. Foreldre (og evt ungdom) er med og bestemmer veien videre, legger plan for videre oppfølging. Som oftest skrives det referat fra samarbeidsmøtene, som sendes til partene i møtet.

*med hjelpere menes skole, barnehage, helsesøster, barneverntjeneste, PP tjeneste, flyktningtjeneste, fysioterapeut, fastlege, ABUP etc – altså de som er involvert i den aktuelle saken.

Ansvarsgruppe

 Ansvarsgruppemøter er en mer formalisert form av samarbeidsmøter. Barn/ungdom med Individuell Plan har ansvarsgruppemøter som innkalles til av IP koordinator. Ansvarsgruppemøte kan også være tiltak i barneverntjenesten. Da kaller som oftest barneverntjenesten inn til møte. Foreldre og hjelpere* som er involvert i familien deltar. Kan være forskjellige fra sak til sak. Det sendes ut saksliste i forkant av møtet og det skrives alltid referat.

*med hjelpere menes skole, barnehage, helsesøster, barneverntjeneste, PP tjeneste, flyktningtjeneste, fysioterapeut, fastlege, ABUP etc – altså de som er involvert i den aktuelle saken.

Overføringsmøte mellom barnehage, skole og ungdomsskolen

SLT - møter/kriminalitetsforebyggende møter: 4 ganger i året

SLT-koordinator, politi, inspektør (ungdomsskolen)

Kontaktinformasjon

Harald Færsnes
Skolefaglig rådgiver og SLT-koordinator
E-post
Telefon 91 12 23 10