TL & Mot etter skoletid

MOT etter skoletid

Resultatene fra UngData 2016 viste at andelen ungdom i Gjerstad som rapporterer at de er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet, ligger over landsgjennomsnittet. I tillegg viser samme undersøkelse at ungdommens deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i Gjerstad også lå under landsgjennomsnittet. Etter utrykte ønsker om et samlingssted for ungdommene, uten krav om prestasjon, gjennom dialogmøter med ungdommene selv, satte kommunen/MOT i gang MOT etter skoletid.

Tiltaket handler om å stimulere til økt deltakelse i organisert fritidsaktivitet for ungdom i ungdomsskolealder, samt forebygge ensomhet i samme aldersgruppe. Gjennom tiltaket ønsker man også å forebygge psykiske utfordringer i ungdomsårene.

MOT etter skoletid skal være et lavterskel fritidstilbud for ungdom på ungdomsskolen. Det skal være gratis og organiseres rett etter skoletid, med mulighet for skyss hjem for de som bor lengst unna. MOT etter skoletid er åpent en dag i uka og skal være et sted hvor ungdom møtes, kan sitte og prate, spille spill eller delta i aktiviteter. Det serveres varm mat, som ungdommene selv er med og lager. Det legges også opp til å kjøre kursrekker, f.eks. gitarkurs mm., om noen ønsker det. Det legges vekt på individuell oppfølging av ungdom, som av ulike grunner strever med å delta i andre fritidsaktiviteter.

Tiltaket tilrettelegges av MOT i Gjerstad kommune, samt kommunens Ungdoms-Los. Abel skole stiller lokaler til disposisjon. Personalressurser benyttes gjennom MOT-prosjektet, som er et samarbeid mellom Abel skole og Samfunnsenheten. TrivselsLedere (TL), Kulturskolen og Bibliotektjenesten bidrar også inn med aktiviteter.

Ønsket er å kunne variere tilbudet etter det ungdommene selv ønsker. Målet er derfor å få til en tettere dialog med diverse lag og foreninger, for å kunne få til et samarbeid om kurspakker, som eksempelvis dans, jakt og fiske, yoga etc.

MOT prosjektet i Gjerstad har en stillingsstørrelse på 30% hvorav en del av dette brukes for å gjennomføre Mot etter skoletid.. Det er to personer tilstede sammen med frivillige ungdommer, som står for gjennomføringen. I tillegg har man gjennom sponsormidler fra lokalt næringsliv hatt mulighet til å servere varm mat. Ønsket er å få enda flere næringslivsaktører koblet på.

TrivselsLedere (TL)

TL-programmet skal være med på å skape god og sunn aktivitet på skolene. TL skal motvirke mobbing og styrke samholdet mellom elever.

TL handler om å skape trivsel og aktivitet hos barn og unge. Mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen.  TL er et program for 5.-10.kl., hvor elever i denne aldersgruppen søker om å få bli trivselsledere. Elevene som plukkes ut til å bli trivselsledere kurses for å kunne administrere og ta ansvar for aktiviteter for de andre elevene på skolen. Det er lagt opp til at det er en voksen som også kurses, for å koordinere opplegget på skolen. Det er en TL-ansvarlig som sammen med TL-elever planlegger og gjennomfører aktiviteter i friminutt.

I Gjerstad kommune er TL også implementert i ettermiddagstilbudet på ungdomsskolen; MOT etter skoletid. Koblingen mellom TL-programmet og MOT etter skoletid, er en satsing gjennom folkehelseprogrammet Helsefremmende barnehager og skoler (HBS).

TL skal inkludere alle. Det er fellesnevneren for MOT også.

Mer informasjon:

Ta evt. kontakt med MOT-leder Esther K. Hoel eller MOT-koordinator Torill H. Sletten.