Ung Aktiv

«Ung Aktiv» bygger på FNs barnekonvensjon og den nasjonale Fritidserklæringen. Det er et mål for Gjerstad kommune at alle barn skal få delta på minst en fritidsaktivitet, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn:

 «Ung Aktiv» tar utgangspunkt i elever i 3. trinn. Dette har en kommet frem til i dialog md elevrådet på ungdomsskolen i Gjerstad. Forskning viser at det er vanskeligere å komme i gang med aktiviteter seinere i skoleløpet dersom eleven ikke har vært aktiv tidligere.

Prosjektet har som mål å kartlegge fritidsaktivitetene til elever på 3. trinn i barneskolen. I tillegg tar prosjektet sikte på å bistå med å hjelpe barn til å komme i aktivitet. Forskning viser at å ha en fast fritidsaktivitet fremmer helse og trivsel blant barn. FNs barnekonvensjon, artikkel 31, påpeker at alle barn har rett til en meningsfull fritid. 

Ung Aktiv er et tverrfaglig samarbeid mellom skolehelsetjenesten, samfunnsenheten og skolen. Det blir sendt ut informasjon til alle foresatte på 3. trinn. I tillegg blir det informert om «Ung Aktiv» på foreldremøter. Det blir arrangert besøk på skolen hvor det blir fortalt om fritidsaktiviteter, arrangert leker og delt ut informasjon til elevene.

Elever som ikke deltar på noen fritidsaktivitet blir fulgt opp, slik at det kartlegges interesser og eventuelle barrierer knyttet til hvorfor de ikke deltar. Deretter jobbes det med å lose barnet inn i ønsket aktivitet, ut ifra hva utfordringen er. Da trekkes andre samarbeidspartnere, som flykningtjenesten, NAV, frivilligsentralen og/eller Kiwanis Gjerstad inn ved behov, i tillegg til aktuell organisasjon. Dette er et kontinuerlig arbeid, som vi absolutt ser nytten av.

Det har blitt laget en fritidskalender som er blitt oppdatert i løpet av skoleåret med informasjon om aktuelle fritidsaktiviteter, for de ulike aldersgruppene Oversikten inneholder informasjon om aktiviteter, i hovedsak i Gjerstad, men også nabokommunene er representert, med kontaktpersoner og annen relevant informasjon. Oppdatert oversikt deles også ut på foreldremøter hver høst.

Resultatene fra forrige kartlegging var oppløftende, de aller fleste var aktive på fritiden, hver uke. Mange er også med på flere fritidsaktiviteter. Men det ble også avdekket at det var noen elever som ikke var med på noen fritidsaktiviteter.

Mer informasjon:

Ta evt.kontakt med helsesykepleier Ingvill Mork eller prosjektkoordinator Julie Sundsdal Nærdal.

Kontaktinformasjon

Vibeke Jacobsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 47 45 00 27