Fosterhjem

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av beslutning om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, eller omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 annet eller tredje ledd. Private hjem skal godkjennes jf. barnevernloven § 4-7 

Statlig regional barnevernsmyndighet, Bufetat, har ansvar for å rekruttere, lære opp og formidle fosterhjem til kommunene. 

Du kan bli engasjert som fosterhjem av barneverntjenesten, og delta på opplæringskurset PRIDE via Bufetat. 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen har ansvar for å velge et fosterhjem som er egnet til å ivareta det enkelte barnets behov og skal godkjenne fosterhjemmet.  

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barneverntjenesten skal legge til rette for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig. 

Barneverntjenesten i omsorgskommunen har ansvar for å følge opp hvert enkelt barn i fosterhjemmet og for oppfølging av fosterhjemmet.  

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn frem til omsorgen oppheves. 

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp.

Bufetat  sin nettside kan du lese mer om fosterhjem og hvordan du kan bli det.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten Øst i Agder
Postboks 33, 4971 Sundebru
Telefon 47 99 33 33

Telefon sentralbord: 47 99 33 33

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder,Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

Bodil Wang
Teamleder - team omsorg
Telefon 95 77 93 36