Kommunal beredskap

Gjerstad kommune har i en krisesituasjon ansvar for å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier.

Ved større ulykker og lignende skal det organiseres en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker.

Gjerstad kommune har en overordnet beredskapsplan for hele kommunen og avdelingsvise beredskapsplaner.

Kommunens beredskapsplan er et nødvendig hjelpemiddel for å kunne reagere raskt, rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Mål for beredskapsarbeidet i Gjerstad kommune er:

  • Redusere sannsynligheten for at krisesituasjoner kan oppstå, håndtere krisesituasjoner og redusere konsekvenser av disse.

Kommunen har tatt i bruk et eget system for innbyggervarsling. Dette gjør det lett å få sendt sms/talemelding til en definert gruppe, eller alle, ved vannstengning, flom eller andre uforutsette hendelser.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene av kriseledelsen. Kommunedirektøren er også beredskapskoordinator i Gjerstad kommune.
Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, tjenesteleder teknisk drift, informasjonsleder/leder stab, leder Evakuert- og Pårørendesenter/leder NAV og kommuneoverlege.

Nyttige lenker:

Varsom.no – varsel om flom og skredfare

Agder Energi – strømutfall og driftsforstyrrelser

Kriseinfo.no – viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser

Kontaktliste beredskap
Nasjonal/regional/kommunal beredskap Kontakt/lenke Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefonen for barn og unge www.116111.no 116 og 111
Barnevern - akuttberedskap - kveld/helg 37 01 31 07
Østre Agder Krisesenter krisesenteret.no 37 01 32 80
Legevakt Legevakten i Arendal 116 117
Teknisk Vakt Gjerstad kommune 909 62 500
Teknisk Vakt Gjerstad kommune - ledningsbrudd vann/avløp 909 62 500
Statsforvalteren i Agder Beredskapssjef Yngve Årøy 37 01 75 00 951 36 846
Sivilforsvaret i Aust-Agder Distriktssjef Dag Svindseth 47 60 00 33
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Folkehelseinstituttet - Nasjonal Vannvakt - døgnåpen rådgivning for vannverk Nasjonal vannvakt - FHI 21 07 88 88
Giftinformasjonen v/ FHI Hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 22 59 13 00 (døgnåpen)
Mattilsynet 06040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Kriseledelsen:
Ordfører Inger Løite 400 60 772
Kommunedirektør Torill Neset 911 89 779

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Kommunedirektør
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779