Pressemelding fra ordfører Inger løite - uke 24

Koronasituasjonen - Generalforsamlinger - Agder Energi - Kriseledelse - Rådsforsamling - Etablering av batterifabrikk på Agder.

Koronasituasjonen

Det er ganske lenge siden jeg har gitt en oppdatering på hva jeg holder på med. I denne spesielle tida vi har hatt (og har fortsatt) mye av møteaktiviteten utsatt. Det har vært hjemmekontor for de fleste av våre ansatte på kommunehuset, og de møtene vi har hatt i perioden har foregått på nett.

Nå har myndighetene gitt litt åpning for flere mennesker sammen, og vi har begynt å ha fysisk møter der det er mulig å holde god avstand.
Jeg merker både på meg selv og på andre at vi har senket skuldrene litt, men det er viktig å tenke på at smittefaren ikke er over. Avstand og god håndhygiene gjelder fortsatt.  Er man syk må man holde seg hjemme.

Det blir testet flere hver dag, men det er heldigvis ikke registrert nye som er smittet. Kun 2 personer har vært syke av Covid-19 i Gjerstad, og de er for lengst friskmeldt.

Driften i kommunen går tilnærmet som normalt. Fra torsdag forrige uke var alle elevene tilbake på skolen, hver dag. Det er innført nye retningslinjer for skoleskyss som gjorde dette mulig. Det er også åpnet for besøk på Gjerstad omsorgssenter dersom dette avtales med de ansatte.

Takk igjen til alle de dyktige og lojale ansatte som står på og er fleksible i en krevende tid.

Generalforsamlinger

Vi er inne i tiden for generalforsamlinger, og denne uka er det flere.

Mandag var det Durapart og Agder Næringsselskap.
Durapart som er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap, er leverandører av arbeidsmarkedstjenester til NAV. De har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben

Agder Næringsselskap eies av Agder fylkeskommune, kommunene og privat næringsliv, der det offentlige eier 67%. Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap, og selskapets formål er å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter.

Agder energi

Tirsdag var det konferanse i regi av Agder energi. Denne ble gjennomført på nett.

Generalforsamling, årsmøte og kriseledelse

Onsdagen startet med møte i kriseledelsen.
Det har siden koronasituasjonen oppsto, vært jevnlige møter i kriseledelsen, der også enhetslederne har deltatt. Vi gjennomgår status i alle enhetene og får siste nytt om smittesituasjonen av kommuneoverlegen.

Det var også en ny generalforsamling, denne gang RTA ( Risør og Tvedstrand- regionens  Avfallsselskap AS)
Et selskap de fleste kjenner til og som eies av  kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og har ansvar for innsamling og håndtering av avfall og slam i de fire kommunene.

Onsdag kveld var det årsmøte i Gjerstad Frivilligsentral.
Gjerstad kommune har inngått en samarbeidsavtale med frivilligsentralen, der målet er å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til et inkluderende lokalsamfunn der flest mulig, i alle aldere, kan leve aktive og meningsfulle liv.

Takk til alle som i en årrekke har bidratt med frivillig arbeid men det er fortsatt mange oppgaver som trengs en frivillig innsats til. Både innenfor tilbud til eldre, flyktninger og barn m.m. Har du litt ledig tid innimellom, er du velkommen til å melde deg som frivillig!

Rådsforsamling

Fredag er det rådssamling i Aust Agder utviklings- og kompetansefond.

Dette er en stiftelse der alle 15 kommunene i (tidligere) Aust Agder fylke står bak. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Etablering av batterifabrikk på Agder

I styremøte i Østre Agder regionråd forrige fredag, fikk vi en orientering om planene for etablering av en batterifabrikk på Agder.
Representanter for Morrow Battery Company presenterte sine planer for etablering og redegjorde for hvilke kriterier de foreløpig har lagt til grunn for å kunne vurdere tomtealternativ i Agder.
Det er mange kriterier som skal oppfylles for å være aktuell. God krafttilgang er en av de viktigste. Gjerstad har noen fortrinn men også utfordringer og slik er det nok for de fleste kommunene øst i Agder.
Likevel tenker jeg at vi ikke kan la en slik sjanse gå fra oss uten å ha undersøkt mulighetene for en slik etablering og våre folk i kommunen er allerede godt i gang med det arbeidet. Det er anslått at fabrikken vil gi over tusen arbeidsplasser!

Regionrådet for Østre Agder vedtok å arbeide sammen om å finne fram til beste tomte-alternativ for batterifabrikk, jfr. planene til Morrow Batteries AS, i vår region. Vi må så raskt som mulig få fram aktuelle arealer som kan tilby et mest mulig komplett tilbud til Morrow Batteries AS ut ifra de kriterier selskapet vil legge til grunn for valg av tomt.
Her er det viktigere enn noen gang at vi står sammen som region. Hvis østregionen blir valgt vil det gi positive ringvirkninger for alle kommunene.

Ønsker dere alle en riktig god helg!

Inger