Bofellesskap for utviklingshemmede

Gjerstad kommune har 2 bofellesskap for voksne utviklingshemmede.
Boligene er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar tjenester; praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål, fra personell tilknyttet bofellesskapet.

Dersom det ikke er ledig egnet bolig for prioriterte søkere, skal søker føres opp på venteliste for aktuell bolig. Ved prioriteringen skal det legges vekt på graden av behovet for pleie- og omsorgstjenester.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-7. Boliger til vanskeligstilte
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2

 

Hvordan søke på tjenesten

Her finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du skal søke på helse- og omsorgstjenester i Gjerstad kommune.

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang

Etter en helhetlig vurdering blir søknaden behandlet i enhetens tiltaksmøte.
Det blir deretter sendt skriftlig vedtak.

Saksbehandlingstid

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Søknadsfrist

Ingen, alle henvendelser blir behandlet fortløpende.

Klagemuligheter

Tjenestene tildeles som et enkeltvedtak.
Vedtakene kan påklages.
Opplysninger om klagerett går fram av vedtak.

Kontaktinformasjon

Ann Jorunn Greva
Tjenesteleder for habiliteringstjenesten
E-post
Telefon 48 18 24 16

Tjenesteleder for tjenester (mandager, tirsdager og torsdager):

- Faglig og administrativt ansvar for tjenester til funksjonshemmede.

- Systemkoordinator for individuell plan.