Serviceerklæring for psykisk helse

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne og sikre at den enkelte får mulighet for å leve og bo selvstendig. Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige, helhetlige, koordinerte, verdige og tilpasset den enkeltes behov (Helse- og omsorgstjenesteloven § 1.1 og § 4.1).

Tjenestens innhold

 • Kartlegge behov til brukere og pårørende inkludert barn.
 • Bistå i akutte saker hvor det er behov for oppfølging fra psykisk helse.
 • Rask hjelp uten vedtak med inntil 3 kartleggingssamtaler, der det er vurdert som særskilt behov, er barn involvert, eller hvor det er stor sannsynlighet for at situasjonen kan avklares raskt.
 • Våre samtaleformer er:
  Motivasjonssamtaler (om du har utfordringer i f.h.t motivasjon eller komme i gang med ting).
  Endringssamtaler (om du ønsker å gjøre endringer rundt egen situasjon)
  Refleksjonssamtaler (om du trenger å reflektere , sparres på fastlåste tankemønstre,  for å komme videre med livet)
 • Utarbeide tiltaksplaner sammen med deg, ut fra vedtaket, dine ønsker og mål.
 • Veilede, motivere, utfordre og inspirere gjennom aktiviteter og fokus på forskjellige mestringsstrategier.

Dette kan du forvente av oss

 • Vi skal fokusere på samarbeid hvor brukere aktivt tar del i eget liv for å forebygge reinnleggelser, utstøting av arbeidslivet, eller isolasjon fra sosial omgang med andre.
 • Personal med høy faglighet, oppdaterte metoder og oppdatert kunnskap.
 • Du blir ivaretatt og behandlet med respekt og vennlighet
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi gir informasjon om de tjenester vi kan tilby.
 • Du får informasjon om endringer av avtaler ved ferie, sykdom eller annet fravær
 • Psykisk helsetjeneste er en læringsarena for studenter, som trenger erfaring fra kommunehelsetjenesten i sin utdanning. Det vil derfor være perioder hvor det er med studenter i en læringssituasjon i møte med brukere.

Dette forventer vi av deg

 • Du samarbeider og møter den enkelte tjenesteyter med respekt
 • Du arbeider målrettet og systematisk med tjenesteyteren slik at du kan nå dine mål for tjenesten innenfor vedtakstiden.
 • Du deltar aktivt i de behandlings- og treningsopplegg som iverksettes
 • Du er til stede til avtalt tid og sted  
 • Du melder avbud i god tid 
 • Du sier fra til oss når du har noe du vil ta opp, eller ønsker endring på.
 • ​Om du ikke benytter deg av tilbudet, eller ikke møter til avtaler, avsluttes tjenesten.

Hvordan kommer du i kontakt med oss

Søknad om tjeneste sendes til Psykisk helsetjeneste som fatter vedtak.

Ventetid

Det er behandlingstid og i perioder noe ventetid.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning: Du har rett og plikt til aktivt å medvirke, og ta beslutninger i forhold som angår deg. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.
Samtykke: Helsehjelp kan bare gis med ditt samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel for å gi helsehjelp uten samtykke. For å gi et informert samtykke må du ha samtykkekompetanse. Det vil si at du må forstå hva du sier ja eller nei til, og forstå hvilke konsekvenser valgene får for deg.
Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Klageadgang

Klage på tjenesten rettes til enhetsleder Elfi Jonassen                            tlf 37 11 97 62

Pasient- og brukerombudet i Aust-Agder                                                 tlf. 37 01 74 91

Gjeldende lovverk


Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven

Kontaktinformasjon

Morten Langmyrbråten
Tjenesteleder for psykisk helse og avhengighet
E-post
Telefon 901 32 078