Hjemmehjelp

Dersom du selv ikke klarer de daglige gjøremål på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand (hjemmehjelp).  Formålet med tjenesten er at du skal få hjelp slik at du kan bo i eget hjem.

Vi vil også hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen i forhold til dagliglivets ulike gjøremål.

Hjelpen omfatter:

  • Alminnelig renhold av rom som er i daglig bruk. (ikke storrengjøring og vindusvask)
  • Noe hjelp til personlig hygiene, klesvask, måltider eller opplæring i dagliglivets gjøremål for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen.

Dersom det bor flere personer i husstanden, forventes det at de tar sin del av renholdet.

Hvem kan få hjemmehjelp?

  • Eldre og personer med funksjonsnedsettelser kan søke om hjemmehjelp.
  • Du må være helt avhengig av hjelp til å utføre dagligdagse praktiske gjøremål i hjemmet, for å få vedtak om praktisk bistand (hjemmehjelp).
  • Når du bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon, samt vurdering av tilgangen på privat hjelp.
All hjemmehjelp blir nøye vurdert ut ifra av behov og hva en kan gjøre selv. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Lovgrunnlag:


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2

Slik søker du

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 422 kB)

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:
Gjerstad kommune, Enhet for Helse og omsorg, 4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksbehandlingstid:
Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Klagemuligheter: Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang og klagefrist vil fremgå av vedtaket.

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. 

Prisliste hjemmehjelp
Husstandens årsinntekt G-beløp Pris pr time 2021 Pris pr mnd 2021
0 - 2 G kr 0 - 202 702 kr 210
2 - 3 G kr 202 702 - 304 053 kr 225
3 - 4 G kr 304 053 - 405 404 kr 275
4 - 5 G kr 405 404 - 506 755 kr 300
Over 5 G kr 506 755 kr 350

 

Med inntekt inntil 2 G (kr 202 702) er prisen for hjemmehjelp maksimum kr 210 per måned. Betalingssatsene reguleres hvert år.

Kontaktinformasjon

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 900 94 209