Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Gjerstad kommune tildeler hjemmesykepleie til innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie gis ved behov etter vurdering og vedtak. 

Hjemmesykepleien tilbyr:

 • Pleie og omsorg tilpasset personens behov
 • Oppfølging etter opphold på sykehus
 • Observasjon og oppfølging etter sykdom eller skader
 • Omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Behovet vurderes med bakgrunn i:

 • Hva personen selv kan klare
 • Personens egen oppfatning av sin situasjon, sitt hjelpebehov og sine ressurser
 • Om det er en ektefelle eller pårørende som kan bistå
 • En faglig vurdering av personens helsesituasjon fysisk og mentalt, boforhold og familiesituasjon

Personalet overtar ikke gjøremål personen selv er i stand til å utføre. Vi vurderer alltid fortløpende om det gis riktig tjenestetilbud.

Hjemmesykepleien forventer at:

 • Pårørende følger til lege eller andre typer avtaler 
 • Hjemmesykepleien får beskjed hvis brukeren ikke er hjemme til avtalt tid
 • Hjelpemidler brukes og nødvendig tilrettelegging gjøres, også av hensyn til personalet
 • Pårørende er en viktig samarbeidspartner

Slik søker du

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 422 kB)

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:

Gjerstad kommune, Enhet for helse og omsorg,  4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Lover

De ansatte har taushetsplikt. Dette innebærer at opplysninger ikke kan gis uten at det foreligger samtykke fra den det gjelder.

Tjenesten blir tildelt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr 6a.

Les mer om lover og pasientrettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester.

Klage

Vedtak fattet av Gjerstad kommune v/ tjenestekontoret kan påklages til Fylkesmannen i tråd med Forvaltningslovens regler. Klagen sendes først til tjenestekontoret. 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis

Kontaktinformasjon

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 900 94 209
Camilla Ordahl Sunde
Fagsykepleier, tjenestekontor
E-post
Telefon 909 54 180