Byggesaksgebyr

Betalingsgebyr for byggesaker (plan- og bygningsloven) vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Byggesaksgebyr boliger/fritidsboliger
Gebyr/tiltak Pris fra 01.01.22
For saksbehandling/kontroll med eneboliger/fritdsbolig 13.356
Tilbygg/påbygg og garasjer over 70m2 90 pris pr m2
For saksbehandling/kontroll med eneboliger med hybelleilighet 14.142
For saksbehandling/kontroll med rekkehus og flerboliger betales pr boenhet 8.300

Ved utvidelser betales i henhold til satsene, dog slik at gebyret ikke overstiger satsene som er fastsatt for nybygg. Når garasje inngår i søknaden betales ikke tillegg for denne.

Byggesaksgebyrer andre kategorier byggearbeid
Gebyr/tiltak Pris fra 01.01.22
Gebyr til lag og foreninger
Større byggverk etter § 20-3 i PBL 9.052
Mindre byggverk etter § 20-3 i PBL 0
Laget/foreningen må være registrert i enhetsregisteret og stå oppført som eier/rettighetshaver av eiendommen hvor tiltaket skal oppføres
Næringsbygg, for nybygg. tilbygg og påbygg betales gebyr etter arbeidets bruttoareal, dog slik at minstesats blir kr. 4.008 4.008
Trinn 1: Fra 0 til 200 m2 152 pr m2
Trinn 2: over 200 m2 117 pr m2
For underetasjer og etasjer over hovedplanet betales 50% av satsene. For påbygg, underbygg, hovedombygging, uisolerte bygg, uinnredede bygg (haller) betales 50 % av satsene
Gebyrer beregnes ved addering av pris for hvert trinn (fram til det trinn hvor arealet er plassert) med utgangspunkt i trinn 1.
Driftsbygninger og andre landbruksbygg max. beløp 14.783
Veier og parkeringsarealer i henhold til § 20-2 jfr § 20-3 pkt L i PBL
Omfattende arbeid 7.428
Mindre omfattende arbeid 4.173
Øvrige tiltak etter § 20-1 i PBL, f eks skilt, reklame, gjerder m m 5.726
Tiltak som krever søknad og tillatelse etter § 20-4 i PBL
Enkle tiltak som krever søknad etter § 20-4 i PBL 1.256
Øvrige tiltak som krever søknad etter § 20-4 i PBL 4.200
Tilsyn i byggesak etter § 25-1 i PBL 3.998
Dispensasjon § 19 1-4 i PBL
Dispensasjon fra område- eller detaljregulering 20.975
Dispensasjon etter PBL § 19 eller fra bestemmelser i kommuneplanen 10.392
Behandling av dispensasjon fra øvrige bestemmelser i PBL samt fra TEK (teknisk forskrift), SAK (saksbehandling) og GOF (ansvarsrett) 10.392
Søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
Behandling, kontroll og befaring av søknader om enkeltutslipp i henhold til Forskrifter for separate avløpsanlegg. 8.642
Felles avløpsanlegg for hus og hytter, 2-10 stk 8.642
Felles avløpsanlegg for hus og hytter, mer enn 10 21.999

Beregningstidspunkt: Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder når søknaden fremmes.

Betalingstidspunkt : Gebyret skal være innbetalt til kommunen før tillatelse gis.

Endring av betalingssatsene: Satsene i gebyrregulativet kan reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 909 11 328