Gebyrer for oppmåling

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Gebyr oppmåling
Gebyr/tiltak Pris 2021
Etablering av matrikkelenhet
Etablering av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 - 100 m2 (inkludert punktfeste) 9 665
areal fra 101- 500 m2 13 197
areal fra 501 - 2000 m2 15 670
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa 1 290
Oppretting av grunneiendom og festegrunn som skal nyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg
areal fra 1-100 m2 5 671
areal fra 101-500 m2 7 734
areal fra 501- 2000 m2 10 311
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa 1 290
Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering er regelen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5%, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20% av enhetens areal før justering.
areal fra 0 - 250 m2 5 671
areal fra 251 - 500 m2 7 734
Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Gebyr blir tilsvarende som for etablering av matrikkelenhet (se øverst i tabellen)
Partene får her en oppgave å ordne erklæring om frafall av pant, heftelser og andre gjøremål som vedrører den aktuelle parsellen
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning.
For inntil 2 pkt 3 607
For overskytende grensepunkt, pr punkt 534
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
For inntil 2 pkt 6 186
For overskytende grensepunkt, pr punkt 1 547
Seksjonering
Der befaring ikke er nødvendig 3 x rettsgebyr
Der befaring er nødvendig 5 x rettsgebyr
(som før:lovbestemt)

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
VA-ingeniør / oppmåling
E-post
Telefon 977 05 387

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)