Gebyrer for oppmåling

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Gebyr oppmåling
Gebyr/tiltak Pris 2023
Etablering av matrikkelenhet
Etablering av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 - 100 m2 (inkludert punktfeste) 12.352
areal fra 101- 500 m2 16.865
areal fra 501 - 2000 m2 20.026
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa 1.598
Etablering av grunneiendom uten oppmåling 3.961
Oppretting av grunneiendom og festegrunn som skal nyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg
areal fra 1-100 m2 6.643
areal fra 101-500 m2 9.060
areal fra 501- 2000 m2 12.079
areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt daa 1.511
Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved grensejustering er regelen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5%, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20% av enhetens areal før justering.
areal fra 0 - 250 m2 6.402
areal fra 251 - 500 m2 8.731
Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Gebyr blir tilsvarende som for etablering av matrikkelenhet (se øverst i tabellen)
Partene får her en oppgave å ordne erklæring om frafall av pant, heftelser og andre gjøremål som vedrører den aktuelle parsellen
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning.
For inntil 2 pkt 3.995
For overskytende grensepunkt, pr punkt 591
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 pkt 6.851
For overskytende grensepunkt, pr punkt 1.714

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
Avd. ingeniør, Kart og oppmåling
E-post
Telefon 97 70 53 87