Vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyrer 2022

Vedtatt av Gjerstad kommunestyre 16.12.21 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 13.12.18.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

- er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

  1. Ny tilknytning av eiendom.
  2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
  3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
  4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
  5. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr

- for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2022 forventes dette å utgjøre 40 % for vann og 40 % for avløp.

Forbruksgebyr

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk beregnes ut ifra fastsatte kategorier basert på eiendommens totale bruksareal (NS-3940) og vannvolum.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

  1. Boligeiendom og fritidsboliger: per eiendom
  2. Næringseiendom, kombinasjonseiendom, landbrukseiendom og borettslag: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom

Vannmåleravlesning:

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31.12. Målerstand skal rapporteres på SMS, internett eller vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.


Gebyrsatser for 2022 (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Årlig abonnementsgebyr 2022
Årlig abonn.gebyr (kr/år) Fastledd Vann Avløp
Bolig- og fritidseiendommer 1 2508 4363
Kategori 1 (0-200) m3 1 2508 4363
Kategori 2 (201-1000) m3 3 7523 13090
Kategori 3 (1001-3000) m3 6 15045 26180
Kategori 4 (3001-6000) m3 10 25075 43633
 
Målt forbruk (kr/m3)
Målt forbruk (kr/m3) Vann Avløp
Alle abonnenter 20,21 37,36
Stipulert forbruk 2022
Stipulert forbruk m2 m3 Vann Avløp
Kategori 1 0-99 195 3941 7285
Kategori 2 100-150 300 6064 11207
Kategori 3 151-250 480 9702 17932
Kategori 4 Over 250 600 12126 22415

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen:
kr 1.000,- per gang per eiendom.

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Vann Avløp
Per eiendom 500 500
Sprinkleranlegg 500 500

 

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

20.02, 20.04, 20.06, 20.08, 20.10 og 20.12

Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk (120 m3):

Vann:  kr 2 508 + (120 m3 x 20,21 kr/m3) =   kr 5 337,40

Avløp: kr 4 363 + (120 m3 x 37,36 kr/m3) =   kr 8 846,20

Stipulert forbruk (140 m2 BRA = 300 m3):

Vann:  kr 2 508 + (300 m3 x 20,21 kr/m3) =   kr  8 571,-

Avløp: kr 4 363 + (300 m3 x 37,36 kr/m3) =   kr 15 571,-

Nærings- og kombinasjonseiendom (900 m3):

Vann:  (kr 2 508 x 3) + (900 m3 x 20,21 kr/m3) = kr 25 713,-

Avløp: (kr 4 363  x 3) + (900 m3 x  37,36 kr/m3)= kr 46 713,-

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
VA-ingeniør / oppmåling
E-post
Telefon 977 05 387

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)