Vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyrer 2023

Vedtatt av Gjerstad kommunestyre 15.12.2022 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 13.12.18.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

- er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

  1. Ny tilknytning av eiendom.
  2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
  3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
  4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
  5. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom.

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

Årsgebyr

- for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2023 forventes dette å utgjøre 40 % for vann og 40 % for avløp.

Forbruksgebyr

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk beregnes ut ifra fastsatte kategorier basert på eiendommens totale bruksareal (NS-3940) og vannvolum.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Differensiert abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

  1. Boligeiendom og fritidsboliger: per eiendom
  2. Næringseiendom, kombinasjonseiendom, landbrukseiendom og borettslag: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom

Vannmåleravlesning:

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31.12. Målerstand skal rapporteres på SMS, internett eller vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.


Gebyrsatser for 2023 (alle satser er inklusiv merverdiavgift):

Årlig abonnementsgebyr 2023
Årlig abonn.gebyr (kr/år) Fastledd Vann Avløp
Bolig- og fritidseiendommer 1 2432 4647
Kategori 1 (0-200) m3 1 2432 4647
Kategori 2 (201-1000) m3 3 7297 13942
Kategori 3 (1001-3000) m3 6 14594 27884
Kategori 4 (3001-6000) m3 10 24323 46474
 
Målt forbruk (kr/m3)
Målt forbruk (kr/m3) Vann Avløp
Alle abonnenter 19,61 44,84
Stipulert forbruk uten vannmåler 2023
Stipulert forbruk uten vannmåler m2 Vann Avløp
Kategori 1 0-99 5912 10929
Kategori 2 100-150 9096 16813
Kategori 3 151-250 14553 26901
Kategori 4 Over 250 18191 33626

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen:
kr 1.000,- per gang per eiendom.

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr Vann Avløp
Per eiendom 500 500
Sprinkleranlegg 500 500

 

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

20.02, 20.04, 20.06, 20.08, 20.10 og 20.12

Eksempler på gebyrutregning

Målt forbruk (120 m3):

Vann:  kr 2 432 + (120 m3 x 19,61 kr/m3) =   kr 4 785,-

Avløp: kr 4 647 + (120 m3 x 44,84 kr/m3) =   kr 10 028

Stipulert forbruk (151-250 m2 BRA):

Vann:  kr 2 432 + 14 553 =   kr 16 985,-

Avløp: kr 4 647 + 26 901 =  kr 31 548,-

Nærings- og kombinasjonseiendom (900 m3):

Vann:  (kr 2 432 x 3) + (900 m3 x 19,61 kr/m3) = kr 24 945,-

Avløp: (kr 4 647  x 3) + (900 m3 x  44,84 kr/m3)= kr 54 297,-

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
VA-ingeniør / oppmåling
E-post
Telefon 97 70 53 87

Ansvarlig for vann og avløp i kommunen (VAR)