Motorferdsel i utmark

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier.

Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt.

Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning, forsvarsøvelser, transport av jaktutbytte på elg og hjort, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste, jfr. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 2.

Dersom du har behov for bruk av motorisert ferdsel i utmark, må du sende søknad til kommunen. Det er ikke noe eget søknadsskjema, men en søknad må inneholde:

  • Informasjon om type kjøretøy
  • Navn på den/de som trenger tillatelse
  • Periode
  • Registreringsnummer på kjøretøy
  • Beskrivelse på hvorfor tillatelse trengs
  • Kart med inntegnet rute som skal kjøres samt avstand (gjelder kjøring i terrenget)

Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på noe rundt regelverk, praksis og søknad.

Følgende lenker gir innføring i regelverket og praksis:

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62