Fritidserklæringen

Kommunestyret vedtok 12.12.19 at Gjerstad kommune slutter seg til Fritidserklæringen og forplikter seg med dette til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Gjerstad får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Fritidserklæringen er en avtale mellom staten, KS og frivilligheten som ble inngått i 2016. Den løfter frem at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Gjerstad kommune startet i 2017 konkret arbeid mot målet i Fritidserklæringen. Vi startet da «Ung aktiv» som er et prosjekt som i hovedsak går ut på kartlegging av fritidsaktiviteter i 3. og 4. klasse. Videre er det lagt opp til oppfølging og veiledning inn i aktivitet for de som eventuelt ikke er med.

Vi har også gjennom bruk av dialog- og handlingsverktøyet ALLEMED hatt en «dugnad» i november 2018 hvor vi inviterte politisk ledelse, administrativ ledelse, ledere i lag/foreninger og andre til en felles kveld på Abel. Dette er et gratis verktøy utviklet med støtte fra Kulturdepartementet som brukes for å skape diskusjon og øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge.

Det er et mål i kommunens planverk å gi alle barn en best mulig start på livet og gi mulighet til å oppleve mestring og mening. Å delta i aktivitet på fritiden er et godt virkemiddel for å nå disse målene.

Ved å slutte seg til Fritidserklæringen forplikter kommunen seg, i samarbeid med frivilligheten, til å jobbe aktivt for at ALLE barn og unge i Gjerstad får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 41 52 78 51