Hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet som skal bidra til at brukeren skal greie mest mulig selv og bli minst mulig avhengig av hjelp fra andre, hjelpen omfatter:

  • Alminnelig renhold av rom som er i daglig bruk. (ikke storrengjøring og vindusvask)
  • Noe hjelp til personlig hygiene, klesvask, måltider eller opplæring i dagliglivets gjøremål for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen.

Dersom det bor flere personer i husstanden, forventes det at de tar sin del av renholdet

Hvem kan få hjemmehjelp?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All hjemmehjelp blir nøye vurdert ut ifra av behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe.
 
Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Lovgrunnlag:


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2

Slik søker du


Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:
Gjerstad kommune, Enhet for pleie- og omsorg, 4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksbehandlingstid:
Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Klagemuligheter:
Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak.
Vedtaket kan påklages.
Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. 

Prisliste hjemmehjelp
Husstandens årsinntekt G-beløp Pris pr time Pris pr mnd
0 - 2 G kr 0 - 193 766 kr 205
2 - 3 G kr 193 766 - 290 649 kr 200
3 - 4 G kr 290 649 - 387 532 kr 245
4 - 5 G kr 387 532 - 484 415 kr 265
Over 5 G kr 484 415 kr 300

 

Med inntekt inntil 2 G (kr 193 766) er prisen for hjemmehjelp maksimum kr 205 per måned. Betalingssatsene reguleres hvert år.

Kontaktinformasjon

Kirsten Schãffer
Tjenesteleder for hjemmetjenester
E-post
Telefon 37 11 95 02