Kulturminnevernplan

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida.

 

Kommunestyrets vedtak  12.12.19:

Gjerstad kommune vedtar forslag til kulturminnevernplan slik den foreligger med handlingsplan for perioden 2020 – 2023.

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ny Kulturminnevernplan 2020 – 2023 i Gjerstad kommune. Vi ber Rådmannen om å gå i dialog med Risør kommune for å sammen vurdere å legge til Industribygningene på Stifoss (Stifossveien 95 – Kraftverket, Stifossveien 97 og 99 – Tørkeriet, og Stifossveien 101 – Sliperiet) samt kulturmiljøet rundt bygningene, inn i begge kommunens kulturminnevernplaner ved neste mulighet. Bygningsmassen på Stifoss ligger både i Gjerstad og Risør kommuner. Gjerstad kommune mener at Industribygningene på Stifoss er et kulturminne av høy verneverdi. Det må ikke gis rivingstillatelse på noen av bygningene i perioden før saken er drøftet med Risør kommune og nedfelt i vedtatt plan ved neste rullering.