Nedgravde oljetanker / forbud mot bruk av mineralolje

Det er et stort ansvar å ha oljetank/parafintank. Som eier av tank i dag, er du gjennom forurensningsloven ansvarlig for opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken, og at oljetanker som tas ut av bruk fjernes/saneres etter alminnelig aksepterte metoder.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

Les mer på nettsiden til Regjeringen.no

Støtteordning og energirådgivning

Når forbudet trer i kraft vil det trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

ENOVA-tilskuddet
ENOVAs støtteordning til husholdninger har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Det gis også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning som ENOVA støtter.

Eksempelvis kan du få:

 • inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. 
 • 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning ENOVA støtter.
 • 3 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe.

Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

På www.enova.no/privat kan du lese om hvilke energitiltak du kan få tilskudd for. Eller ring 800 49 003.

Energirådgivning
energirådgiverregisteret kan du finner en energirådgiver nær deg.

Installatører av fornybar oppvarming og sanering av oljetank
På www.oljefri.no kan du blant annet finne kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

Regelverk knyttet til nedgravde oljetanker

Forurensningsforskriften kap. 1 legger til grunn at:

 • Forskriften må vedtas av kommunestyret for å være gjeldende, og at den kun gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. Mindre tanker enn 3200 liter olje må forankres i lokal forskrift.
 • Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand.
 • Nedgravde oljetanker som tas ut av drift skal som hovedregel graves opp, og at igjenfylling – med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen – krever særskilt tillatelse fra kommunen. Søknader om igjenfylling kan avslåes, og tanken må i stedet fjernes. 

Gjerstad kommune har nå vedtatt en lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Den finner du her

Gjerstad kommune kan derfor benytte seg av hjemlene i forurensningsforskriften kap. 1. Dette innebærer at oljetanker i utgangspunktet må tømmes og graves opp når de ikke lenger er i bruk. Det vil imidlertid være mulig å søke om igjenfylling - med hensikt å la tankene bli liggende i grunnen. Søknader kan like fullt avslås, og tanken må i stedet fjernes.

Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

Tankeier har et selvstendig ansvar for at oljetanker som tas ut av bruk saneres eller konserveres etter alminnelige aksepterte metoder, slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning.

Hvorvidt oljetanken skal graves opp (saneres) eller forbli i bakken (konserveres) er en vurdering som må tas av eller med utførende firma/person. På nettsiden www.oljefri.no kan man søke opp firmaer som utfører hele oppdraget. Dere blir enig om hvordan oppdraget skal utføres for å være iht. forurensningsloven § 7.

Tips til hvordan du kan gå frem for å fjerne oljetanken

Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert

For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter alminnelige aksepterte metoder, og pålegg i henhold til forurensningsloven § 7, trenger kommunen dokumentasjon på at tanken er fjernet eller konservert. Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd. Firmaet som utfører og du som tankeier er ansvarlig for at det ikke medfører forurensning jf. forurensningsloven § 7. 

Meldingen kan sendes inn av deg som tankeier eller oppdragsgiver, og må inneholde følgende informasjon (gjerne standard skjema hos oppdragsgiver):

 • Oppdragsadresse
 • Navn på anleggseier
 • Tanktype og volum
 • Måling av Ex gass og dato
 • Tankrens utført dato
 • Mengde oljeavfall og mottakssted
 • Tilstand på tank og rør
 • Demontert påfyllings- og lufterør
 • Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak  
 • Eventuelle merknader

 

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 94 51 48 62