Krav til reguleringsplaner

Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Etter loven skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndige. Da reguleringsplaner ofte omfatter flere problemstillinger, kan flere fagfelt bli berørt. Vår erfaring tilsier at prosessen fra oppstart til ferdig vedtatt plan går raskere og mer smidig når faglig kompetente konsulenter er valgt.

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal være oppdatert.

Når leveres hvilke planmateriale?

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

Konsulent leverer planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.

I møtet vil forslagstiller få tilbakemelding om det kreves at det må utarbeides planprogram, jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 4-1.
Gjerstad kommune skriver møtereferat fra oppstartsmøtet.
Gjerstad kommune gir beskjed i etterkant av oppstartsmøtet der det går fram om det tillates oppstart av planarbeidet.

Oppstartsmelding

Forslagsstillers oppgaver ved melding av oppstart av planarbeid:

 • sender inn forslag til planprogram, der det er krav til det (se behandling av planprogram nedenfor)
 • sender inn vedtatt planprogram m/planavgrensning med gnr./bnr. (pdf og sosi-format) og annonsetekst (word-format) til kommunen
 • varsler planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte. Meldingen sendes også til hver av de kommunale myndighetene. 
 • referat fra oppstartsmøtet vedlegges

kunngjør i aktuelle aviser, og sender til kommunen for annonsering på hjemmesiden, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål

Behandling av planprogram

 • Forslag til planprogram behandles i planutvalget.
 • Evt. justeringer fra planutvalget innarbeides av forslagsstiller.
 • Vedtatt planprogram legges ut til offentlig høring, minimum seks uker.
 • Planprogrammet vedtas av planutvalget.

 Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • plankart (pdf. og sosi-format) i egnet målestokk
 • bestemmelser (pdf. og Word-format)
 • planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf.)
 • alle innspill til oppstartsmeldingen
 • konsulent skal levere skriftlige kommentarer på innspillene til oppstartsmeldingen

 

Offentlig ettersyn/høring

 • justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1.gangsbehandling legges ut til offentlig ettersyn – minimum seks ukers høringsfrist

 

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • skriftlige kommentarer til innkomne merknader

 

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf og sosi-format). Er plankartet vedtatt av kommunestyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf og sosi-format)
 • vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format) revidert planbeskrivelse

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på Sosi-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk. Bestemmelsene bør følge nasjonal mal for planbestemmelser:  Nasjonal mal for planbestemmelser

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres endringer av vedtatte reguleringsplaner.  Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter.

Anmodningsbrev med opplysninger om bakgrunn og beskrivelse av endringen, konsekvenser av foreslått endring, hvem som har fått nabovarsel, med eventuelle merknader, sendes kommunen med følgende dokumenter:

 • ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • innkomne merknader til varselet
 • plankart (pdf.og sosi)
 • eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • liste over varslede parter

Nyttige lenker:

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 41 52 78 51
Gøran Brovig Olsen
Ingeniør, planarbeid
E-post
Telefon 95 85 43 33
Mobil 95 85 43 33
Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 16