Områdeplan for Brokelandsheia

Trykk på koblingen nedenfor og du vil komme direkte til vedtatt plan med reguleringsbestemmelser.

http://webhotel3.gisline.no/Webplan_4211/gl_planarkiv.aspx?planid=201201

Områderegulering
Områderegulering er primært en planform som kan utarbeides av kommunen etter krav i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen etter omstendighetene finner at det er behov for å utarbeide slik reguleringsplan for et område for å ivareta vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging.

Plan- og bygningsloven § 12–2 Områderegulering
«Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.»

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 41 52 78 51
Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 16