Reguleringsplaner under arbeid

Her vises et kartgrunnlag med markering av de planer som er under arbeid. (Settes inn senere)

  • Reguleringsplan Mostad, kommunalt boligfelt - under sluttbehandling
  • Reguleringsplan Fardalsmoen – privat planforslag for næringsområde. Forhåndskonferanse avholdt okt. 2010. Ikke varslet planoppstart.
  • Reguleringsplan Tollheia – privat boligfelt.  Planoppstart kunngjort i 2017, planprogram utarbeidet.

Det vises til vedtatte endringer i planen. Vedtaket kan påklages inne 3 uker fra denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Enhetsleder Samfunnsenheten, plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 415 27 851
Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 922 33 516