100m sonen til vann og vassdrag

Det er laget utfyllende planbestemmelser og retningslinjer i eksisterende kommuneplan (2011 - 2023). Som tidligere er det en 100-meters byggegrense til Gjerstadvassdraget, fra kommunegrense til Risør, til øvre del av Gjerstadvannet, samt Svart og Lille Svart. For øvrig i kommunen er byggegrense 50 meter til vassdrag

Ny kommuneplan (2023 - 2035) er under utarbeidelse, hvor bestemmelser og retningslinjer vil bli oppdatert iht. nasjonale og regionale føringer for vern av vann og vassdrag