Riving

Kan du bygge selv kan du også rive selv.

Om riving

Det å rive byggverk eller konstruksjoner følger de samme reglene som nybygg. Hvis du må søke om å bygge noe, må du også søke om å rive det.

Det vil altså være søknadspliktig å rive et tilbygg med soverom fordi det også er søknadspliktig å bygge et tilbygg med soverom.

Finn ut om du må søke

Rive tilbygg

Dette kan du gjøre uten søknad

For mindre tilbygg uten rom for beboelse (oppvarmet/isolert areal) slipper du å søke. Husk at du fremdeles må melde ifra når du er ferdig.

Veileder for søknadsplikt

Vilkår for å unnta søknad

 • Bygget kan ikke brukes til beboelse
 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 15 m2
 • Maksimalt to etasjer eller antall plan i eksisterende bygning
 • Må være understøtte med eget bæresystem.
 • Minst 4 meter fra nabogrense
 • Minst 8 meter til annet boenhet

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

 • Bygningen ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Du gjør flere tiltak samtidig

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette kan du gjøre selv

Dette er bygninger der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar).

Vilkår for å søke selv

 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 50 m2
  • Kjelleren må ha himling under 1,5 meter fra gjennomsnittlig terreng

Vær oppmerksom på

Dette er de vanligste problemstillingene i byggesaker der du som privatperson søker:

 • Tilbygget ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Tilbygget går over utnyttelsen (dispensasjon)
 • Avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter
 • Avstand til nærmeste nabobebyggelse er mindre enn 8 meter

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er tilbygg du ikke kan gjøre selv, svært ofte aktiveres dette på grunn av sikring mot brann eller avstand til vannledninger.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Rive frittliggende bygning

Dette kan du gjøre uten søknad

For enkelte mindre bygninger uten rom for beboelse (oppvarmet/isolert areal) slipper du å søke. Husk at du fremdeles må melde ifra når du er ferdig.

Veileder for søknadsplikt

Vilkår for å unnta søknad

 • Bygget kan ikke brukes til beboelse
 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 50 m2
 • Mønehøyden må være mindre enn 4 meter
 • Gesimshøyden må være mindre enn 3 meter
 • Avstand til nabogrensen må være større en 1 meter
 • Avstand til nabobebyggelse må være større enn 2 meter

Er du utenfor et av punktene over må du søke.

Utfordringer som utløser søknad

Husk at du må være innenfor alle bestemmelser for å slippe å søke, de vanligste problemstillingene er:

 • Bygningen ligger utenfor byggegrensen
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Avstanden til regulert vei er mindre enn 2 meter (garasjer)
  • 5 meter hvis garasjen står vinkelrett på veien
 • Innenfor en hensynssone
 • Bygningen er forbundet via tak, vegg eller lignende
 • Reguleringsplanen har bestemmelser som begrenser arealet til garasjer/uthus
 • Du gjør flere tiltak samtidig

Alle disse punktene utløser søknadsplikt.

Dette kan du gjøre selv

Dette er bygninger der vi i utgangspunktet ikke krever at du bruker foretak (ansvar).

Vilkår for å søke selv

 • Bygget kan ikke brukes til beboelse
 • Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) er under 70 m2
 • Bygget er i en etasje, men kan være underbygget med kjeller
  • Kjelleren må ha himling under 1,5 meter fra gjennomsnittlig terreng

Vær oppmerksom på

Dette er de vanligste problemstillingene i byggesaker der du som privatperson søker:

 • Bygningen ligger utenfor byggegrensen (dispensasjon)
 • Avstanden til vann- og avløpsledninger er mindre enn 3 meter
 • Innenfor en hensynssone
 • Reguleringsplanen har bestemmelser som begrenser arealet til garasjer/uthus
 • Avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter
 • Avstand til nærmeste nabobebyggelse er mindre enn 8 meter

   

Dette må gjøres av profesjonelle

Dette er bygninger du ikke kan gjøre uten ansvar, svært ofte aktiveres dette på grunn av sikring mot brann eller avstand til vannledninger.

Vi kan også be om at du kontakter profesjonelle hvis vi ikke er sikre på at hva du skal bygge eller at dette gjøres riktig.

Kontaktinformasjon

Astrid Haugen Gustavson
Konsulent
E-post
Telefon 90 91 13 28