Før du starter

Plan- og bygningsloven definerer hva du må søke om og hvilke krav som stilles til deg som tiltakshaver. Søknadsplikten styres av to forhold; kompleksiteten i det du skal bygge og plangrunnlaget.

Selv om vi kan gi noe veiledning er det alltid du som er ansvarlig for å bygge riktig og hente inn fagpersoner hvis du mener det er nødvendig.

Dette trenger du ikke å søke om (Link til egen side – Dette trenger du ikke å søke om.docx)

Kompleksiteten

Kompleksiteten sier noe om hvor avansert bygget ditt er. Vi kan bruke en garasje som eksempel: En liten garasje (mindre enn 70 m2) anses som såpass enkelt at du kan gjøre det selv. Men; ligger garasjen i en skredsone, flomsone eller nærmere naboen enn 8 meter, øker kompleksiteten - da må du søke med et ansvarlig foretak.

Plangrunnlaget

Plangrunnlaget sier noe om størrelsen, plasseringen og flere andre ting du må forholde deg til når du bygger. Ett eksempel på begrensing av plassering er en byggegrense, denne grensen sier ganske enkelt at "utenfor her kan du ikke bygge noe". Går du imot noen av bestemmelsene i plangrunnlaget må du søke om dispensasjon.

Enkelt forklart: Det kan være at kompleksiteten tilsier at du slipper å søke (garasjer mindre enn 50 m2). Likevel: går du imot plangrunnlaget, for eksempel ved at du går over tillatt utnyttelse, må du levere en søknad om dispensasjon.

Hvor lang tid tar en byggesøknad?

For mindre tiltak er behandlingstiden 3 uker fra vi kan gi et vedtak (søknaden er komplett). Søknader med dispensasjoner, uttalelser eller andre spesielle forhold har 12 ukers saksbehandling.

Tidsfrister

  • Nabovarsel:  2 uker fra naboene har mottatt varselet
  • Saksbehandling:  3 eller 12 uker fra søknaden er komplett (avhengig av søknadstype)
  • Uttalelser:  4 uker fra søknaden oversendes (Fylkesmannen/-kommunen, vegvesenet etc.)
  • Rettinger: Du bør beregne 2-4 uker på rettinger og ettersending av dokumentasjon. Dette gjelder særlig for førstegangssøkere.

Det største usikkerhetsmomentet vil være hvor lang tid du bruker på feilrettinger. Er du svært usikker på hva vi ber om anbefaler vi at du kontakter private aktører som kan hjelpe deg med søknaden og hva du må legge ved.

Hva kan jeg gjøre selv?

Regelen er at de fleste tiltak krever ansvarlige foretak. Det finnes enkelte unntak der du selv kan stå som ansvarlig søker, formelt kaller vi disse "søknader uten ansvar".

Hovedforskjellen på de to er at i "søknader med ansvar" er det noen som offisielt tar på seg ansvaret mot oss. I søknader uten ansvar er det du som bærer hele ansvaret for å bygge riktig.

Søknader med ansvar

I disse sakene er din rolle å kontakte et firma som kan være ansvarlig søker. Har du spørsmål underveis tar du dette via ansvarlig søker, som videreformidler dette videre til oss.

Det kan også være vi krever at du benytter private aktører hvis vi etter gjentatte purringer fremdeles ikke forstår hva du bygger.

Søknader uten ansvar

Dette er tiltak som anses som såpass enkle at du som tiltakshaver selv kan stå for søknaden, prosjekteringen og utføringen. Da forutsetter vi at du har satt deg inn i regelverket, hva som kreves i søknaden og at du bygger riktig (tekniske krav).

Er du usikker på hvordan du går frem? Da bør du kontakte private aktører som kan hjelpe deg.

Oversikt over tiltak du kan gjøre selv.

Hvordan bruker jeg veilederen?

Veilederen er laget etter en mal fra DiBK. Vi har bygd opp veilederen etter to prinsipp:

  • Arbeidsmengde
  • Riktig informasjon til riktig tid

Vi har sett at mange starter med tegningene og bruker mye tid på disse. Da har du brukt mye tid på noe du kanskje aldri får bygd. Finn ut hva du kan bygge først, og planlegg deretter. 

Hva kan vi svare på?

Er du usikker på hvilke muligheter du har? Da tar du kontakt med private aktører som kan kartlegge hva du kan bygge. Vår rolle er å vurdere forslagene ansvarlig søker kommer med.

Når du har fått på plass et skisseprosjekt presenterer dere dette gjerne til oss i et møte, en forhåndskonferanse. Da vurderer vi om det er mulig å gjennomføre tiltaket og kommer med tilbakemeldinger på spørsmål eller andre forhold.