Hvordan søke dispensasjon?

Hvis du ønsker å bygge noe som er i strid med lover, forskrifter eller arealplaner må du søke om dispensasjon.

Hvordan får jeg dispensasjon?

Hvis det du skal bygge går imot noen av bestemmelsene kalles dette en dispensasjon. For å få dispensasjon må du vise to ting:

 • Hensynet bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i "vesentlig grad"
 • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene

Hensynet bak bestemmelsen

Hensynet bak bestemmelsene er den juridiske delen av dispensasjonssøknaden. Her må du vise at "tanken" bak bestemmelsen ikke tilsidesettes i vesentlig grad.

Eksempel - Avstandsregel mot nabo

Avstandsregelen mot nabo er blant annet ment å sikre:

 • Lys, utsiktsforhold, luft og trivsel på eiendommen
 • Ivareta Naboers interesse
 • Ivareta kravene om uteoppholdsareal, parkering etc.
 • Sikre åpenhet mot bygg og en viss avstand og orden i forhold til nabobebyggelse

Søker du dispensasjon fra avstandsbestemmelsen vil du ofte få problemer med å vise at alle hensynene over ivaretas. Skal du bygge nærmere nabogrensen anbefaler vi at du henter inn en avstandserklæring (Link til fil : avstandserklaring_gjerstad.pdf).

Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper kan knyttes opp til tiltakets formål, her viser du hvorfor du bør få dispensasjon. Vi kan ikke gi dispensasjon hvis "Fordelene ikke er klart større enn ulempene".

Fordeler

I argumentasjonen for dispensasjon viser du gjerne at tiltaket:

 • gir en bedre utnyttelse for eiendommen
 • ikke fører til noen ulemper for naboene
 • alternative løsninger/plasseringer gir dårligere utnyttelse

Her er det viktig at du knytter tiltaket opp mot eiendommen og ikke deg som privatperson. Vi kan ikke legge vekt på økonomiske begrunnelser.

Ulemper

Husk at ulemper skal være med i søknaden, du går imot en bestemmelse, det er svært usannsynlig at det kun finnes fordeler med en dispensasjon. Det viser også at du har vurdert bestemmelsene og forstått hvilke ulemper tiltaket ditt kan gi.

Husk at vi gir dispensasjoner unntaksvis. Vi kan heller ikke gi noen føringer før et endelig vedtak. Har du mulighet til å endre søknaden slik at du er innenfor anbefaler vi at du gjør det.

Hvordan søker jeg dispensasjon?

Søknaden om dispensasjon legges ved som et eget følgebrev, både i søknaden og nabovarselet.

Bruke tidligere byggesaker

Ønsker du å referer til tidligere vedtak bruker du argumentasjonen "presedens". Vi anbefaler at du heller fokusere på det du skal bygge og knytter argumentene til det.

Hvis du ønsker å bruke tidligere saker som referanser gjelder prinsippet likt-for-likt:

 • det du bygger være det samme som referansesaken
 • plangrunnlaget må være det samme
 • situasjonen må være den samme

Har du vanskelig terreng må vi ha godkjent et lignende (samme) bygg tidligere, og argumentert med at terrenget er utfordrende.

Dette kan du ikke søke om

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Eksempler på dispensasjoner du ikke kan søke om er:

 • dokumentkrav
 • tidsfrister
 • bruk av ansvar (foretak)

Du kan for eksempel ikke søke om dispensasjon fra 12 ukers fristen som gjelder for dispensasjoner.