Klage på vedtak

Har du fått nei, eller naboen ja? Du kan klage på alle vedtak fra kommunen.

Både vedtak i byggesak/delesak og vedtak om reguleringsplan kan påklages. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger veiledning. Du kan ikke påklage vedtak om kommuneplan.

Hvordan klager jeg?

En klage må sendes inn senest innen 3 uker fra vedtaket ble mottatt, klagen må:

  • være begrunnet, dette inkluderer andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av saken
  • vise hvilket vedtak som påklages
  • eventuelle endringer som ønskes
  • være undertegnet
  • vise når klager mottok vedtaket

Utsatt igangsettelse/forlengelse av klagefrist

Selv om det er klagerett, kan tiltaket igangsettes straks. Du kan be om utsatt iverksetting av tiltaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, kommunen avgjør da om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen. Denne kan ikke påklages.

Hvis det er uklart om det klages i rett tid, ber vi om at du oppgir når vedtaket kom frem og hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Ved særlige grunner, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel. 

Saksgang

Klagen behandles i første omgang av saksbehandleren på plan- og bygningsavdelingen. Hvis vi ikke tar klagen til følge oversendes den til planutvalget. Hvis heller ikke planutvalget tar klagen til følge vil den bli oversendt Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til endelig avgjørelse. 

Du underrettes om behandling i planutvalget, når saken oversendes til fylkesmannen og fylkesmannens endelige avgjørelse. Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages.

Innsendelse

Du sender klagen til post@gjerstad.kommune.no , eventuelt Gjerstad Kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad. Klagen merkes med:

  • Klage på vedtak om NN
  • Klage på vedtak og utsatt iverksettelse om NN
  • Forespørsel om utsatt iverksettelse av tiltak NN

Legg ved en referanse til gårds-/bruksnummer og saksnummer. Det er ikke gebyr for behandling av klagesaker.