Tegne og plassere bygget

Hvilke tegninger som er nødvendig er avhengig av hva du skal bygge. Du må alltid sende inn et situasjonskart som viser plasseringen på det du skal bygge.

Typer tegninger

For at saksbehandlingen skal gå raskest mulig er det viktig at du leverer oversiktlige tegninger som tydelig viser hva du ønsker å gjøre.

Situasjonskart og –plan

Situasjonskart

Situasjonskartet viser byggegrenser, nabogrenser, ledninger i grunnen etc. Vi bruker det som sendes inn på situasjonskartene til å oppdaterer kartet, det er derfor viktig at du målsetter kartet riktig. For mindre tiltak bruker du kartet til å sjekke:

 • avstand til vann-, avløps- og overvannsledninger
 • avstand til nabogrense
 • plassering i forhold til byggegrense

Innhold

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

 • avstand til nærmeste nabogrense
 • avstand mellom bebyggelse
 • avstand til nabobebyggelse

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og skal bestilles via søknadspakken.

Situasjonsplan

For mindre tiltak slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

Situasjonsplanen skal vise:

 • tiltak
 • uteoppholdsareal (MUA)
 • parkering og snuareal
 • plassering av avfallsbeholdere
 • siktelinjer/Frisikt
 • skjæringer, terrengendringer etc.

Du benytter situasjonskartet i søknadspakken som grunnlag for situasjonsplanen.

Snitt- og fasadetegninger

Snitt-tegninger

Snitt-tegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • innvendig høyder
 • utvendige høyder
 • kotehøyder
 • terrenglinjer
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • takvinkel

Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, snittet skal være målsatt.

Fasadetegninger

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • tegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også at du legger ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng. Dette gjør det lettere å få et helhetsinntrykk av tiltaket.

Plantegninger

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • plassering av dører/vinduer
 • innvendige og utvendige mål
 • romareal
 • plassering av snitt
 • avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • hva rommene brukes til

Betegnelser som ikke godkjennes

Følgende benevnelser godkjennes ikke på plantegninger:

 • oppholdsrom (er det samme som stue/soverom)
 • rom for varig opphold (er samme som stue/soverom)
 • disponibelt
 • andre ikke-spesifikke navnsettinger

Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken. 

Du bør kontakte private aktører hvis du er usikker på hvordan tegningene skal se ut.