Kommunalt drikkevann

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Gjerstad kommune har svært god drikkevannskvalitet. Drikkevannskilden er Evjevann, og alt drikkevann behandles i nytt og moderne vannbehandlingsanlegg. Vannkvaliteten overvåkes ved uttak av vannprøver,  flere steder på distribusjonsnettet, hver fjortende dag.  Vannprøvene analyseres av Eurofins, og resultatet foreligger to dager etter at vannprøvene er hentet ut fra nettet. Prøvetakningsprogrammet på vannprøver, drift av drikkevannsforsyningen  er iht. krav som er satt i  «Drikkevannsforskriften». https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868

Kriterier

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Svikt i drikkevannsforsyningen, eller spørsmål knyttet til denne kan rettes til Teknisk drift på tlf. 909 62 500

Kontaktinformasjon

Teknisk vakt
Teknisk kontaktinformasjon
E-post
Telefon 90 96 25 00