Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnets beste skal være et grunnleggende prinsipp i alle avgjørelser. Det skal legges vekt på å finne tiltak som er til barnets beste. Barnet har en rett til å medvirke på alle stadier i en barnevernsak.