Avkjøringstillatelse - privat avkjørsel fra offentlig vei

Med offentlig vei menes riksvei, fylkesvei og kommunal vei

Når må jeg søke om avkjøringstillatelse?

  • anlegge ny avkjørsel
  • flytte avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av avkjørsel

Søknad om avkjørsel fra privat vei må godkjennes av veiens styre i samråd med veiens grunneier. (I tillegg må det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra offentlig vei.)

 Søknad sendes til Statens vegvesen.
 

Hva regnes som avkjørsel?

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må følge bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Hvis området ikke er regulert eller planen og bestemmelsene ikke omhandler avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Hvem behandler søknaden?

En søknad om avkjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen eller kommunen.

Hvem som behandler søknaden avhenger av om det er en:

  • riksvei eller fylkesvei
  • riks- og fylkesvei og det finnes en kommune- eller reguleringsplan for området
  • kommunal vei

I det første tilfellet er det Statens vegvesen som behandler søknaden, i de to andre tilfellene er det kommunen som skal behandle søknaden.

Du søker om avkjørsel via tjenesten på Din side og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen eller kommunen. Vær oppmerksom på at ikke alle kommuner har tatt i bruk tjenesten. Dersom veien du søker om avkjørsel på ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten, må du se kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.

Du vil få beskjed i tjenesten dersom kommunen du skal søke til ikke benytter den digitale tjenesten.