Kommuneplanrevisjon 2019-2020 - stadfestet planprogram

Planutvalget behandlet fastsetting av planprogrammet i møte 9. april, saksnr. 19/6. Det ble fattet et følgende enstemmige vedtak:

«Forslag til planprogram datert 7. jan. 2019, for revidering av kommuneplanen vedtas.

Planprogrammet endres som omtalt i saksutredningen.

Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-9 og Gjerstad kommunes delegeringsreglement.»

Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på vedtaket etter forvaltningsloven.

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen med varsel om oppstart av planarbeidet, ble sendt ut på høring i perioden 22. januar til 8. mars 2019. Det kom inn 9 høringsuttalelser.

På bakgrunn av høringsuttalelsene ble det gjort noen mindre endringer i planprogrammet.

Fastsatt planprogram (PDF, 2 MB) med kopi av saksframlegget (PDF, 226 kB) ble sendt direkte til de som har gitt uttalelse til varselet.