Kommunal planstrategi

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i valgperioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men en strategi for planarbeidet i kommunen.

Planstrategien skal styrke den politiske styringen med hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden og vedtas senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi

«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens

planbehov i valgperioden.

Kommunens gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 20/70, 29.10.2020, og gjelder for perioden 2020 – 2024.

Vedtatt planstrategi for perioden 2020-24 (PDF, 2 MB)