Regionale planer og dokumenter

Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i juni 2019 nye Regionplan Agder 2030 som erstatter Regionplan Agder 2020.

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Transport og kommunikasjon
  • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Gjerstad kommune vil bidra til at de regionale målsettingene nås gjennom eget planarbeid og aktiv medvirkning i regionalt samarbeid, i og utover Østre Agder-samarbeidet.

Planer og strategier i forlengelse av Regionplan Agder 

Andre planer

Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2018-21

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Handlingsprogram folkehelsestrategi 2018-2021

Strategisk-næringsplan for østre-agder 2015-2020

Strategidokument Østre Agder versjon 04-06-2019  (Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv. Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder 2020-2024)