Rullering av kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan for Gjerstad er fra 2011 og arbeidet med rullering er startet opp. Planarbeidet er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, og planen forventes klar til politisk behandling medio 2021.

Planutvalget vedtok 9. april 2019 planprogram for arbeidet. Planprogrammet gjør rede for formålet med kommuneplanrulleringen, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planutvalgets behandling og fastsetting av planprogram:

Særutskrift - fastsetting planprogram kommuneplanprosess 2019 - 2020 (PDF, 226 kB)

Endelig revidert planprogram:

 

Behandling av planen

Følgende er gjennomført

  • Melding om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram 19. jan. 2019
  • Høringsperiode planprogram 19. jan. – 8. mars 2019
  • Planprogram vedtatt av planutvalget etter delegert myndighet 9.04.2019, sak 19/6
  • Høringsperiode planinnspill april - 1. september 2019

Følgende er ikke gjennomført

  • Første gangs behandling av planutkast i planutvalget 
  • Høring av planutkast 
  • Endelig vedtak av plan i kommunestyret