Rullering av kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan for Gjerstad er fra 2011 og arbeidet med rullering er startet opp.

Planutvalget vedtok 9. april 2019 planprogram for arbeidet. Planprogrammet gjør rede for formålet med kommuneplanrulleringen, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanen med varsel om oppstart av planarbeidet, ble sendt ut på høring i perioden 22. januar til 8. mars 2019. 

Det kom inn 9 høringsuttalelser.

På bakgrunn av høringsuttalelsene ble det gjort noen mindre endringer i planprogrammet.

Planutvalgets behandling og fastsetting av planprogram:

Særutskrift - fastsetting planprogram kommuneplanprosess 2019 - 2020 (PDF, 226 kB)

Endelig revidert planprogram:

 

Medvirkning

Periode for innspill til planen er frem til 1. september 2019.

Arbeid med rullering av kommuneplanen er godt i gang og kommunen ønsker innspill til arbeidet med både arealdelen og samfunnsdelen.

Hva er viktig for deg om 5, 10 og 15 år fram i tid? Framtida til kommunen er framtida di.

Planen omtaler hvordan det skal se ut der du bor, og hvordan det skal være å bo og arbeide i kommunen.

Forslag til endret arealbruk i kommuneplanens arealdel

Det er utarbeidet et skjema som kan brukes til innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 14 kB).

Innspill til arealdelen og samfunnsdelen kan sendes til e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no  eller med brev til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad.

Innspillperioden er fram til 1. sept. 2019.

Behandling av planen

Følgende er gjennomført

  • Melding om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram 19. jan. 2019
  • Høringsperiode planprogram 19. jan. – 8. mars 2019
  • Planprogram vedtatt av planutvalget etter delegert myndighet 9.04.2019, sak 19/6
  • Høringsperiode planinnspill april - 1. september 2019

Følgende er ikke gjennomført

  • Første gangs behandling av planutkast i planutvalget nov. 2019
  • Høring av planutkast februar og mars 2020
  • Endelig vedtak av plan i kommunestyret mai 2020

Framdriftsplanen er detaljert beskrevet i vedtatt og revidert planprogram.

Kontaktinformasjon

Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 922 33 516