Helse og omsorg

Gjerstad kommune har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp og bistand til personer som bor eller oppholder seg i kommunen, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgstjenestene skal være preget av kvalitet, være fleksible og individuelt utmålt. Kommunens innbyggere skal være trygge på at de får nødvendige omsorgstjenester ved behov.

Enhet Helse og omsorg er omorganisert fra 1.1.20, og enhetsleder er Christoph Münch.

Gjerstad kommune ved enhet Helse og omsorg drifter Gjerstad legekontor på Brokelandsheia.

Enheten består av :

Institusjon
Sykehjem, korttid- og rehabilitering, avlastning, skjermet avdeling, dagtilbud for hjemmeboende og vaskeri. Kjøkken og renhold. Kjøkkenet tilbyr levering av middag for personer som mottar omsorgstjenester fra kommunen.

Hjemmetjenester
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende vaktmester, BPA(brukerstyrt personlig assistent), avlastning, omsorgslønn og omsorgsboliger / hybler.

Tjenester til funksjonshemmede
Boliger med heldøgns tilsyn; Hoppehagen 10 og Hoppehagen 14-15, støttekontakt og avlastning for funksjonshemmede over 18 år

Psykisk helse og avhengighet Botilbud med tilknyttet bemanning - Nr 7, avhengighetsarbeid, psykisk hjemmetjeneste/støttesamtaler, Kontaktsenter.

Forebygging og utvikling - Tjenestekontor, ergoterapi, fysioterapi, legekontor, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, avlaster og støttekontakter, merkantil 

Kontaktinformasjon

Christoph Münch
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 94 81 00 64

Enhetsleder, tilrettelagte boligtjenester, individuell plan, støttekontakt, praktisk bistand, dagsenter.